Tag: Ahlul Kitaab

523: Qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa?

Gaaffii: Qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa?         Deebisaa: Ee laaluun ni danda’ama humaa hin qabu. Qissaa ambiyootaa yoo laalteef yoo qaraate takkuma garaagarummaa hin qabu. Garuu wanni beekuu qabdu ka amma televizyiina irratti muldhisanii dabarsan kunniin fakki malee ambiyootaa miti. Rasuulaaf kulafaa’u raashidoota fakkii hin godhanii ni gurraachessan kabajaa isaaniitiif jecha.  Ammoo …

523: Qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa? Read More »

523: Fiilmii qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa?

Gaaffii: Qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa?         Deebisaa: Ee laaluun ni danda’ama humaa hin qabu. Qissaa ambiyootaa yoo laalteef yoo qaraate takkuma garaagarummaa hin qabu. Garuu wanni beekuu qabdu ka amma televizyiina irratti muldhisanii dabarsan kunniin fakki malee ambiyootaa miti. Rasuulaaf kulafaa’u raashidoota fakkii hin godhanii ni gurraachessan kabajaa isaaniitiif jecha.  Ammoo …

523: Fiilmii qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa? Read More »

519: Islaama dhiisanii kaafira wojjiin jiraachuun danda’amaa?

Gaaffii: Namni lama ka islaamaatiif namni tokko ka kaafiraa yoo bakka tokko ka jiraatan taate; yoo namni islaamaa sun xiqqasho nama wallaalaa ta’e yookaa gama aqliitii nama dadhabaa yoo ta’e; namni islaamaa ka lammaffaa suni isa islaamaa kana ufirraa dhiisee ka kaafiraa sani wajjiin jiraachuu ni danda’aa?         Deebisaa: Hin danda’amu. namni …

519: Islaama dhiisanii kaafira wojjiin jiraachuun danda’amaa? Read More »

485: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?

Gaaffii: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?         Deebisaa: Namni kaafiraa waa sadaqachuun humaa rakkoo hin qabu. Nama kuffaaraa hedduutu Rasuula Rabbiitiif sadaqaa fidaa ture. Namni kuffaara tokko yoo hadiyyaa siif kenne fudhachuun humaa rakkoo hin qabu. Sani booda hajjii irraa oolfattee, ufii nyaattee waan feete yoo …

485: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii? Read More »

485: Namni Muslima hin ta’in tokko yoo mallaqa hajjiin godhan namaa kenne akkami?

Gaaffii: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?         Deebisaa: Namni kaafiraa waa sadaqachuun humaa rakkoo hin qabu. Nama kuffaaraa hedduutu Rasuula Rabbiitiif sadaqaa fidaa ture. Namni kuffaara tokko yoo hadiyyaa siif kenne fudhachuun humaa rakkoo hin qabu. Sani booda hajjii irraa oolfattee, ufii nyaattee waan feete yoo …

485: Namni Muslima hin ta’in tokko yoo mallaqa hajjiin godhan namaa kenne akkami? Read More »

484: Nama hin Islaaminiif du’aa’ii godhuun ni tahaa?

Gaaffii: Intala islaama hin ta’in takka jaaladhee isiinillee islaamuu feetii maatitu rakkise malee yoo du’aa’ii godheef maal qaba?           Deebisaa: Nama islaame ta’ee nama islaama hin ta’in ta’ee du’aa’ii godhuufiin humaa rakkoo hin qabu. Yaa Rabbi nama kana qajeelchi jechuun humaa rakkoo hin qabu.   Sheik Alii Jimmaa

293: Yeroo beelawan soorata kaafiraa nyaatuun taatii?

Gaafii: Obboleettiin tiyya karaa Yamanii irraan gara biyya saudii kana osoo dhufuuf deemtu beeloftee nama waliin jiran waliin ganda wayiitti goranii nyaata nyaatanii eega nyaatan booda namni wayii yaadachisee nyaatni kun nyaata kaafiraati jedhee akkamii nyaatni sun?       Deebisaa: Nyaatni isaan nyaatan ka kiristootiif ka yahuudaa yoo ta’e humaa hin qabu. Rabbiin (SW) …

293: Yeroo beelawan soorata kaafiraa nyaatuun taatii? Read More »

282: Dhalaa kaafiraa fuudhuun ni danda’amaa?

Gaafii: Dhalaa kafiraa fuudhuun ni danda’aamaahii?     Ahlal kitaab yoo isiin taate fuudhuun ni danda’ama. Ahlal kitaab jechuun kiristoofii yahuudaadha. Yoo isiin ahlal kitaab taate sharxii wajjiin fuudhuun ni danda’ama. Sharxii kaayantu jiraa sharxii san eeganii fuudhuun ni danda’ama. Yoo isiin ammoo waaqeffataa  yookaan mushrika taate warra mukaaf, dhagaafii, kanniin gabbaru taate waaqeffataa warra …

282: Dhalaa kaafiraa fuudhuun ni danda’amaa? Read More »

278: Wayta Salaataa harka gama bitaatiin onneerra kaayachuun danda’amaa? Rabbiin bakka hunda jira kan jedhamu hoo?

Gaafii: Obboleessa kiyya biyya hararitti abbaan kiyya diinii haa baratuuf erge. Biyya Hararitti gurbaan amanti ahabashii baratee gale. Abbaan koo amata tokko booda si argaa koottu jedhee hoggaa inni deebi’u, gurbaan ka diinii ahabashii yookaan ka aqiidaa ahabaashii qabatee itti dhufe. Harka gama bitatti qabata salaata keessa hoggaa jiru. Rabbiin bakka mara jira jedha. Maaliif …

278: Wayta Salaataa harka gama bitaatiin onneerra kaayachuun danda’amaa? Rabbiin bakka hunda jira kan jedhamu hoo? Read More »