Tag: Ajanabiyyaa

534: Ilmaan eessumaa ajnabiidhaa?

Gaaffii: Eessumni kiyyaa haadha tiyya guddifatee ilmaan eessuma tiyyaa sun narraa ajnabiidhaa akka akaakoo kiyyatti laallamaa eessuma kiyya haa ta’uu malee.       Deebisaa: Yoo niitii eessuma keetii haadha tantee harma hoosifte inni akka abbaadhaa ta’aa niitiin eessuma keetii sunillee akka haadhaa taatii innillee siif akaakoo ta’aa, niitiin eessuma keetillee siif akkawoo taatii, ilmaan …

534: Ilmaan eessumaa ajnabiidhaa? Read More »

502: Akkamitti maatii kiyya hijaaba irraa waa hubachiisuu danda’a ?

Gaaffii: haga rabbiin biyya arabaa keessa taa’i naan jedhe taa’e ammoo gara biyyaatiin deebi’uu fedha ,akkasitti worra keenyatti godheetiin , ani haala durii miti amma waa baradhe hoggaan dhufu abaayaa kiyyaa fi hajjabadhee dhufaan na beekaan jedheen tanaafi haati tantoo worri keenya cuftinuu nun qaanyeysin nama meeqatu sirratti salaammachuu dhufa ija hamtuudhaan nu laalanii akkana …

502: Akkamitti maatii kiyya hijaaba irraa waa hubachiisuu danda’a ? Read More »

487: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?

Gaaffii: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?           Deebisaa: Yoo dirqima dhugaa ta’e diliin isii irra hin jiru. Abbaa dirqe san irra jira. Garuu isaan lachuu towbatanii Rabbitti deebi’uun dirqama jechu. Namni dirqiidhaan kafarsiisan dirqiidhaan haraama itti dalagan, dirqiidhaan haraama nyaachisani isarra humaa hin jiru. Yoo ammoo isiinillee …

487: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami? Read More »

469: Sagaleen dhalaa haraami moo halaal?

Gaaffii: Sagaleen dhalaa haraami moo halaal?         Deebisaa: Yoo weellistuu taate haraami, yoo  waa barsiiftuu taate halaal, yoo waa gaafachuu taates halaali, yoo nama gorsuu taates halaali. Beerri nabii keenyaa ﷺ eega nabiin keenya du’an sahabotatti waa himaa turan. Yeroo nabiin jiranillee dhalaan waa gaafataa turan.   Dr. Liwaa’ul Islam

463: abbaan manaa obboleettii tiyyaa na heerumsiisuu dandayaa?

Gaaffii: Ani obboleetti qaba ta heerumte, yoo abbaan manaa ishiidhaa na heerumsiise dhoowwaan jirtii?           Deebisaa: Dura namni nama heerumsiisuu qabu, namni nikaha nama hidhuu qabu nama akkam? Nikaha namni nama  hidhuu qabu sheekha jechuu miti. Namni nikaha nama hidhuu danda’au yoo lakkoofne toora nama kudha tokkooti. Sanniin keessaa ka duraa …

463: abbaan manaa obboleettii tiyyaa na heerumsiisuu dandayaa? Read More »

438: Dubartootaan hijaaba uffadhaa jennaaniin didanii akkam goona?

Gaaffii: Duri akkanumatti fooxaan wali biraa yaanaa dubartootaan akkasumatti walitti laaqamuun jirtii eega lafa araba dhufnee hijaaba baranne, hijaabni dubartillee kana jechuu barannee amma warra gandaa dubartoota keenna hijaaba uffisuuf yaadne hin didanii maal goonaa?             Deebisaa: Haga isiin diinii barattutti itti obsi hijaaba barsiisi. Yoo eega isiin barattee boodallee, …

438: Dubartootaan hijaaba uffadhaa jennaaniin didanii akkam goona? Read More »

430: Intala fuudhuu barbaadu harka qabadhee hasofsiisuu ni danda’aa?

Gaaffii: Ani fuudhaafin gara biyyaa deema ammoo dubartii harkaan qabachuun akka nama zinaa dalageeti. Kanaafuu an ammoo intala takka haasawachuuf deemaa yoon harka qabadhee salaamee hin haasofsiisinii hin taanee akkam godhaa?           Deebisaa: Dhugaadha intala halaala siif hin taane harkaan qabachuun akka nama zinaa dalagetti hisaabamaafii jedhan. Garuu zinaa harkaaatii jedhan. …

430: Intala fuudhuu barbaadu harka qabadhee hasofsiisuu ni danda’aa? Read More »

416: Ilmi obboleessa abbaa kiyyaa ajnabii naaf ta’aa?

Gaaffii: Ilmi aabba guddaa abbaa kiyyaa yookan ilmi obboleessa abba kiyyaa ajnabii naaf ta’aa?         Deebisaa: Ilmi aabba guddaa abbeetii siif ajnabiidha. Ilmi aabba guddaa abbaa kankeetii yoo ka adeera yookaa abbeera ittii jettu taate ilmi isaa siif ajnabiidha. Dhiirarraa nama kudha saddeetitu dubartii kudha saddeetii fuudhuun haraama. Akkasuma ammallee dubartii kudha …

416: Ilmi obboleessa abbaa kiyyaa ajnabii naaf ta’aa? Read More »

414: Dhalaan Muslimaa dhiira ajnabii irraa mallaqa fudhachuu dandeessii?

Gaaffii : Nama ajnabii tokko irraa horii fudhatuun ni danda’amaa, nama wayii ka wajjiin haasawan ka nikaha irraa hin qabne horii irraa fudhatuun ni danda’amaa?     Deebisaa: Yoo inni hadiyyaa siif fide irraa fudhachuun ni danda’ama. of si jaalachiisuuf jecha yoo inni horii siif kenne horii irraa fudhachuun humaa hin qabu. Garuu dhiira tokko …

414: Dhalaan Muslimaa dhiira ajnabii irraa mallaqa fudhachuu dandeessii? Read More »

410: Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii?

Gaaffii : Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii?           Deebisaa : Dubartiin iqaamaa godhuulleen ni danda’amaa, Azanuullee ni danda’ama yoo kophaa isaanii taate. Dubartiin yoo kophaa isaanii ta’an azanuullee ni danda’an iqaamaa godhuullee ni danda’an. Ulamaa’iin islaamaa waa lama daliila godhatan dura mazhabni shaafi’iyyaaf anaabilaa dubartiin azaanallee godhuu hin dandeettu, iqaamaallee …

410: Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii? Read More »