712: Dubartiin taaksii ajnabiin ofuun deemuu dandeettii?

Gaafii: Aniin kun dafqaan bulaa tokko. Mana kiyyarraa bakka fagoon dalaga. Haati manaa tiyyas taaksii fudhattee bakka dalagaa dhaqxi. Silaa anatu geessuu qabaa, rakkinatu akkas na godhe. Hojii kana keessatti isiin ajnabii wajji deemti. Rakkoon jirtii?     Deebisaa: Yaa gabricha Rabbii, rakkinni summii namaaf halaala hin godhu. Fayyaan dhabe jettee farshoollee dhuguu hin dandeessu. …

712: Dubartiin taaksii ajnabiin ofuun deemuu dandeettii? Read More »