697: Nama qabeenya nama dhoorkate akkam godhan?

Gaafii: Namni tokko waa bira kaayadhee, waan bira kaayadhe san balleesse. Amaanaa tiyya naaf deebisi jennaanis, inni didee rincice. Amma boodaaf waan duraan itti ergaa ture san irraa yoo dhaabe, ta dabarte akkamitti deebifadha?     Deebisaa: Amaanaan waan jabduudha. Waan dachii fi samiin dadhabdee ilmi namaa baadhateedha. Osoo abbaa kee, haadha tee, obboleessa keetillee …

697: Nama qabeenya nama dhoorkate akkam godhan? Read More »