Tag: Azaana

663: Masjiida dhiqanii mallaqa fudhachuun rakkoo qabaa?

Gaafii: Ani Rabbiif jecha if qabee Masjiida qulqulleessaa jira. An homa tokko hin barbaadu. Ammoo Manguddoon Masjiidaa walii galanii dalagaa kiyya kana jaalatanii yoo na gargaaran, Ajrii tiyya na jalaa balleessitii?     Deebisaa: Masjiida tajaajiluu irratti waan Rabbi si gargaareef Rabbii keetii galata galchi. Masjiida haxaawuun Mahrii Huural eeyniiti. Ati homaa hin barbaadu jettee …

663: Masjiida dhiqanii mallaqa fudhachuun rakkoo qabaa? Read More »

633: Salaata Halkaniitiif Azaanni ni jiraa?

  Wanti Azaanni godhameef Beeysisa godhuufi. Muslimoonni Salaata Waajibaa Shananiif akka walitti dhufan beeysisuuf azaanni karaa godhame. Salaanni halkanii ammoo salaata jama\’aatii miti. kophatti Azaanaafi Iqaamaa hin qabu.   Dr. Liwaa\’ulislaam

520: Qiblaafi azaanni shii’aa keennaan akkuma tokkoo?

Gaaffii: Ganda shi’aa dalagaa warra shi’aa sani azaana isaaniitiif qiblaa isaaniillee ni shakkee maal ta’uu qabaa?         Deebisaa: Jarri qiblaa nurraa addaa qabdii hin beeku. Irra hedduun isaanii garuma qiblaa islaamaa garagalanii salaatan natti fakkaata. Ammoo azaanni keenyaaf ka isaanii bakka itti waldhabdutu jiraa bakki itti walitti galtullee ni jira. Yeroon itti …

520: Qiblaafi azaanni shii’aa keennaan akkuma tokkoo? Read More »

449: Hukmiin azaanaatiif iqaamaa maalii?

Gaaffii: Hukmiin azaanaatiif iqaamaa maalii?       Deebisaa: Hukmii azaanaaf iqaamaa kilaafatu keessa jira. Garuu sharxii salaataa keessa hin jruu, waan salaata balleessu keessa hin jiruu. Fayyaa salaataa waan dhoorgu hin qabu. Waan salaata ittiin beeksisan tokko waan ta’eef azaanaaf iqaamaan jiraachuun dirqama. Garuu yoo dhabames namni osoo Azaana hin godhin yoo salaates salaata …

449: Hukmiin azaanaatiif iqaamaa maalii? Read More »

410: Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii?

Gaaffii : Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii?           Deebisaa : Dubartiin iqaamaa godhuulleen ni danda’amaa, Azanuullee ni danda’ama yoo kophaa isaanii taate. Dubartiin yoo kophaa isaanii ta’an azanuullee ni danda’an iqaamaa godhuullee ni danda’an. Ulamaa’iin islaamaa waa lama daliila godhatan dura mazhabni shaafi’iyyaaf anaabilaa dubartiin azaanallee godhuu hin dandeettu, iqaamaallee …

410: Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii? Read More »

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami?

Gaafii: Sunnaa salaataallee, waajiba salaataallee, arkaana salaatallee nuu himaa?           Deebisaa: Sunnaan salaataa lamatti qoodamti; tokko ka hujiiti, tokko immoo ka jechaati. Wanni sunana jadhan ka hujiidhaan hojjatamtu salaata keessatti sunnaa salaataati wanni jedhan, ka yoo isii dhiisan salaata namaa hin balleessine, akka waajibaataa fa’a, yookaan akka arkaanaa fa’a, ka salaata …

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami? Read More »

344: Iqaamaan masjiidatti godhamu, nama manatti salaatuuf ta’aa?

Gaafii: Olla masjiidaatti salaannaa iqaamaa yoo ka godhan taate nuti olla sanitti jala iqaamaa sanii garuma salaata waajibaatti dabarra moo sunnaa keenya salaatuu dandeenya.?       Deebisaa: Iqaamanuu iqaamuu baatanuu, ati yoo ka dura salaatamu taate dura sunnaa kee salaatii eegasii waajibuma kee salaati. Iqaamaan masjiidaa godhamu dubartii hin laalchisu. Yoo dubartoota masjiidaan walitti …

344: Iqaamaan masjiidatti godhamu, nama manatti salaatuuf ta’aa? Read More »

319: Iqaamuun maletti salaata salaatuun akkam?

Gaafii: Namni tokko yoo azaanatee irraanfatee iqaamaa malee salaate akkam?       Deebisaa: Ulamaa garii biratti azaanaaf iqaamaan waajibatti laalama. Warri gariin ammoo waajibaa mitii jedhan. Ammoo hukmii salaata balleessuu hin gahu. Yoo hir’ate ajritu irraa hir’ata jechu. Sheikh Alii Jimmaa