Tag: Bid'aa

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii : ganda tokkoon hojjedha, gandi kun hoggayyuu akka honqaatti  sooqiddaa fi waan akka libaanataa fi waan urgaa’u mana keessa faffacaasan , maali wonni kun jennaan bar qur’aana qabaa naan jedhan , hukmii shari’aatti wonni kun ni taatii?         Deebisaa: muslimni hedduu faaga irraa wosanaa baheeti waan dhugaatiifi waan baaxil wolkeessa laaqaa …

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam? Read More »

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii: irra hedduun namaa hoggaa mana meeytaa kana dhaqan nyaata hin nyaatan,   gariin maallaqa geeysa , gariin horii geeysa , ifii geeyfatee waansaanii kana hin nyaannu jedheeti waan biraa godhata hukmii shari’aa keeysatti achitti waa geeysuu fi nyaachuun dhoorkaa dha?           Deebisaa waan abbaan manaa takkaahuu kan aakirame if booda dhiise …

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam? Read More »

426: Garaagarummaan shirkii fi bid’aa maali?

Gaaffii: Shirkiif bida’an maal garaagarummaan isaa?             Deebisaa: Yoo shirkii gurguddoo taate sadarkaa nama kafarsiisee diinii irraa nama baasu qaba. Ammallee shirkii xixiqqatu jira, shirkii dhokattuu jedhamtutu jira. Ulamaan gariin lamumatti qoodanii dhiisanii; ulamaan gariin sadihiin gahan. Shirkii dhokattuu, shirkii xixiqqoo fi shirkii gurguddotu jiraa jedhan. Kanaafuu kana keessa shirkiin …

426: Garaagarummaan shirkii fi bid’aa maali? Read More »