621: Wayta buna dhaaban Libaanata/ixaana aarsuun akkamitti laallama?

Gaafii: Namootni hedduun wayta buna dhaaban ykn dhugan, Libaanata/ixaana aarsan. Ixaanni kun mi’aa buna sanii dabala jedhanii niyyaa saniin dalagan. Kan tabarrukaaf dalagus inuma jira. Dabalataan namoonni gariin buna saniin ‘sa’aadaa jabaa, qahwaa jabaa’ jedhanii du’aa’ii godhan malee bunni sun irraa hin qicamu. Wanti kun akkamitti laalama.     Deebisaa: Ixaanni mi’aa bunaa dabala kan …

621: Wayta buna dhaaban Libaanata/ixaana aarsuun akkamitti laallama? Read More »