Tag: Dahumsa

455: Dhiigni da’umsaa najisa moo xahaara? yoom dhiqatamuu qaba?

Gaaffii: Dhiigni aadaa takkii dhiigni da’umsaa najaasa moo xahaaraa? Dubartiin takka yoom dhiqattii?           Deebisaa: Shariyaan islaamaa namni xuriin aadaa itti dhufe ykn dhiigni dahaa itti dhufe gaafa irraa qulqulloofte dhiqattee salaatti afurtama wanni jedhan hin jiru, afurtama wanni eeggatan hin jiru. Kanaafuu dhiigni irraa qulqulloofnaan dhiqatanii salaatuu abbaa manaa ufii …

455: Dhiigni da’umsaa najisa moo xahaara? yoom dhiqatamuu qaba? Read More »

453: Aannan Harma dubartii xahaaraa balleessaa?

    Deebisaa: Harmi qulqulluudha. Harmi najaasummaa hin qabuu xaahaaraa qulqullicha. Rabbitu halaala godhee humaa hin qabu. Yoo huccutti bu’eellee waa takka hin qabu.   Sheikh Alii Jimmaa

397: Bishaan adiin yeroo garii aadaa dhiqadhee argu maali inni hukmiin isaa ?

Gaaffii: yoo an aadaa irraa dhiqadhee ka’e bishaan adiin kun natti dhufaa, bishaan adiin kun maali inni hukmiin isaa akkamii?           Deebisaa: bishaan adiin maniyyii mitii yookaan aadaa ji’aatii mitii , bishaan adiin gariin dubartii irraa bahu worri ulamaan gariin ruxuubatal farji jedhan, jiidha qaamni saalaa gadidhiisu maleewaan birootii mitii jedhan. …

397: Bishaan adiin yeroo garii aadaa dhiqadhee argu maali inni hukmiin isaa ? Read More »

364: Intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?

Gaaffii: intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?           Deebisaa: Dhalaan odoo garaa qabduu ni hiikkamti ammoo iddaan isiidhaa ta hoggaa akka xahaaraa qabduu baatii sadihiitii mitii “wo ulaatul ahmaal ajaluhunna ayyada’ina hamlahunna” jedhe rabbiin ilmoma san dhalu guyyaa ilmoo san dhaltee garaarraa …

364: Intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii? Read More »