Tag: Dhala

708: Mallaqa dhalaa Baankitti dhiisuun akkami?

Gaafii: Horii yookaan maallaqa Baankii kaayadhee ture. Maallaqa haqa kiyya baafadhee kan ribaa ammoo yoo achumatti dhiise akkami?     Deebisaa: Yaa Gabricha Rabbii, Maallaqa ribaa sanis silaa achitti dhiisuun sirra hin turre. Sababni isaa horii saniin bataskaanni ijaaramuu mala, kufriin ittiin jabeeffamuu mala, muslimni ittiin miidhamuutu mala. Kanaaf silaa horii ribaa san achirraa baaftee, …

708: Mallaqa dhalaa Baankitti dhiisuun akkami? Read More »

429: Wollaalummaan dhala nyaadhe dur amma akkam naaf woyya?

Gaaffii: Ribaa horii haraamaa fudhannee, gaafa san hin beeynee akkamitti ufirraa deebisuu danda’aa? Namni horii akkasi fudhate akka nama haadha ufii nikaya godhateeti jedhanii.?         Deebisaa: Suni hadiisuma Rasuula Rabbii ﷺ Ribaan baaba torbaattamii wayi qabdii jedhe baaba ribaa keessaa ka irra xiqqaa yoo hammeenya isii beekuu feetan ka irraa xiqqaa isii …

429: Wollaalummaan dhala nyaadhe dur amma akkam naaf woyya? Read More »