Tag: Dhiiga

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur’aana qara’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara’e akkam?         Deebisaa: ulamaa’iin ahlussunna wol jamaa’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur\’aana qara\’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara\’e akkam?         Deebisaa: ulamaa\’iin ahlussunna wol jamaa\’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur\’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur\’aana qara\’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara\’e akkam?         Deebisaa: ulamaa\’iin ahlussunna wol jamaa\’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur\’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa? Read More »

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ?

Gaaffii: eega rabbiin jiruu naa katabee ballageen boodatti guyyaa tokko dardarummaa guutuu kiyyarratti heeydii ifirratti arge , garuu heeydii ifirratti argeetiin halkan sun soomana keeysaa taraawiha dhaqe ammoo hin soomanne           Deebisaa: taduraatii guyyaa san irraa eegalii odoo umrii sanittillee heerumtee jaarsa keetitti ida’amuun haraam , soommanni haraam salaatni sirratti haraami …

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ? Read More »

455: Dhiigni da’umsaa najisa moo xahaara? yoom dhiqatamuu qaba?

Gaaffii: Dhiigni aadaa takkii dhiigni da’umsaa najaasa moo xahaaraa? Dubartiin takka yoom dhiqattii?           Deebisaa: Shariyaan islaamaa namni xuriin aadaa itti dhufe ykn dhiigni dahaa itti dhufe gaafa irraa qulqulloofte dhiqattee salaatti afurtama wanni jedhan hin jiru, afurtama wanni eeggatan hin jiru. Kanaafuu dhiigni irraa qulqulloofnaan dhiqatanii salaatuu abbaa manaa ufii …

455: Dhiigni da’umsaa najisa moo xahaara? yoom dhiqatamuu qaba? Read More »

425: kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaa ti moo haadha manaatu soomuuf dirqama?

Gaaffii: Kaffaaraa Ramadaana keessa jarsa kiyyaa wajjiin ji’a Ramadaana keessa guyaa wajjiin rafeef kutee kutee ji’a tokko soomee jiraa garuu qadatu narra jiraa yoo kaffaara san qadaa narra jiruuf godhe ta’aa?           Deebisaa: Hin taatu maaliif jennaan qadaan ati soomteef niyyaa kafaaraatiif soomte malee niyyaa ramadaan qadaa baasuutiin hin soomne. Hujiin …

425: kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaa ti moo haadha manaatu soomuuf dirqama? Read More »

423: Yeroo aadaa qaban qeensaa fi rifeensallee muruun dhoowwaadhaa?

Gaaffii: Qeensa yeroo aadaa qaban takkii rifeensallee ufirraa fuudhuun dhoowwaadha, yeroo biraallee yoo ka ufirraa fuudhan taate awwaaluu barbaachisaa?         Deebisaa: Suni aadaadhuma namni banii Aadami walitti dabarsu malee hadisuma afaan namaati malee Hadiisa Rasuulaatii miti. Yeroo cufaa qeensa ufirraa ciruu dandeessa yeroo aadaa qabdu yeroo aadaa hin qabnellee rakkoo hin qabu. …

423: Yeroo aadaa qaban qeensaa fi rifeensallee muruun dhoowwaadhaa? Read More »

397: Bishaan adiin yeroo garii aadaa dhiqadhee argu maali inni hukmiin isaa ?

Gaaffii: yoo an aadaa irraa dhiqadhee ka’e bishaan adiin kun natti dhufaa, bishaan adiin kun maali inni hukmiin isaa akkamii?           Deebisaa: bishaan adiin maniyyii mitii yookaan aadaa ji’aatii mitii , bishaan adiin gariin dubartii irraa bahu worri ulamaan gariin ruxuubatal farji jedhan, jiidha qaamni saalaa gadidhiisu maleewaan birootii mitii jedhan. …

397: Bishaan adiin yeroo garii aadaa dhiqadhee argu maali inni hukmiin isaa ? Read More »