329: Bultiin wallaalummaan karaa haraamaatiin ijaaramte akkami?

Gaafii: Karaa Rabbi hin jaalanneen mana ijaaradhe. na butaani. eegasii seera shariyaa baradheetiin ilmii argadhee ammaan tana akka godhu wallaale. Ilmoo tiyya sanillee hukmiin isaa maalii? Anilleen akkam ta’aa? Amma silaafuu namtichaan wajji gargar jirra. Anillee biyya alaa jiraa innillee biyya jiraa nikaha halaali na godhadhu jedhaani moo mee yoo naa hayyame akkam godhuu qabaa? …

329: Bultiin wallaalummaan karaa haraamaatiin ijaaramte akkami? Read More »