Tag: Du'a

704: Dubartiin hoggaa jaarsi irraa du’e, guyyaa hagamiif gufufuu qabdi?

Gaafii: Dubartiin hoggaa jaarsi irraa du’e, guyyaa hagamiif gufufachuu qabdi?   Deebisaa: Abbaan manaa, haadha manaa irraa haqa hedduu qaba. Waan heddu waliin dabarsitan, Innis waan hedduudhaan si tajaajiluu mala. Kanaaf jecha eega inni du’een boodas Rabbi akka haqa isaa hin irraanfanneef, baatii afurii fi guyyaa kudhaniif akka gadditu godhe. Kanaafuu baatii afurii fi guyyaa …

704: Dubartiin hoggaa jaarsi irraa du’e, guyyaa hagamiif gufufuu qabdi? Read More »

531: Ilmoo garaa bu’ee du’aa’ii godhuun danda’amaa?

Gaaffii: Niitii takka yoo ilmoon garaa bu’e ilmoon sun baatii shanii jaha ka geette du’aa’ii godhuun ni danda’amaa? Irratti salaatuun ni danda’amaa?         Deebisaa: Haadhaaf abbaa isaatiif du’aa’ii godhani. Irratti salaatuun hin barbaachisu ima awwaalan. Wanti na gaafataniif taasi’aa barbadan. Taasi’aan shariyaa islaama keessa hin jirti moo hin jirtuu, hin jirtu. Sheikh …

531: Ilmoo garaa bu’ee du’aa’ii godhuun danda’amaa? Read More »

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii: irra hedduun namaa hoggaa mana meeytaa kana dhaqan nyaata hin nyaatan,   gariin maallaqa geeysa , gariin horii geeysa , ifii geeyfatee waansaanii kana hin nyaannu jedheeti waan biraa godhata hukmii shari’aa keeysatti achitti waa geeysuu fi nyaachuun dhoorkaa dha?           Deebisaa waan abbaan manaa takkaahuu kan aakirame if booda dhiise …

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam? Read More »

495: Mana namni irraa du’e hanga yoom waa nyaachuun dhoowwama?

Gaaffii: mana namni irraa du’e kana hangi dhaqanii waa nyaachuu dandayan hanga yeroo beekkamu moo zalaalamumatti olseenanii achirraa nyaachuun dhoowwaadha?         Deebisaa: hukmii shari’aa keessatti nabiin rabbii akki jedhan ﷺ  gaafa jaafar du’e “worra kana waan isaan naasisetu itti dhufee nyaata godhaa itti dhaqaadhaa” jedhan duuba tanaa jecha mana namni irraa du’e …

495: Mana namni irraa du’e hanga yoom waa nyaachuun dhoowwama? Read More »

490: Horiin ilmaan yatiimaatii badhaasa kenname hukmiin isaa maali?

Gaaffii: Namni tokko du’ee ilmaan yatiimaatii badhaasni kenname nama biraa irraa, ilmaan yatiimaa sun cuftinuu osoo hin fudhatini horiin sun horee intalti fi ilmi ilmaan sani keessaa guddatanii intalti horii saniin heerumuu feetii ilmis horii saniin fuudhuu fedhaa osoo hin qodamin akkamii?           Deebisaa: Horiin sun akkuma horii isaan abbaa isaanii …

490: Horiin ilmaan yatiimaatii badhaasa kenname hukmiin isaa maali? Read More »

483: Horii du’e gubuun ni hayyamamaa?

Gaaffii: Ani ummata Arabaa tokko bira dalagaa re’ee tiksinaa, yoo re’een duute gubaa nuun jedhanii. Waan du’e ibiddaan gubuun hin taatu jedhanii akkami?           Deebisaa: Wanni ibiddaan gubaan dhoowwaa taate banii Aadami. Horiidhaaf waan kana hin jenne. Horii duute gubuuf dhiisuun maslaha abbaan sun barbaadutti hidhaa qabdi. Yoo du’aan lafa ciisu …

483: Horii du’e gubuun ni hayyamamaa? Read More »

482: Qabrii keessa kopheen dhaabbachuun/deemuun ni tahaa?

Gaaffii: Qabrii keessa kopheen deemuun akkamii? Sheekhotii garii argee ka qabrii keessatti qophee baafatan.         Deebisaa: Sun hadiisa Rasuula Rabbii biraa sabatetu jira ﷺ. Yoo qabrii seentan kophee keessan baafadha jechaa yeroo hedduu itti lallabaa ture. Rasuulli Rabbii ﷺ guyyaa tokko qabrii ziyaaree nama tokko ka kophee uffatee qabrii keessa deemu arge, …

482: Qabrii keessa kopheen dhaabbachuun/deemuun ni tahaa? Read More »

327: Nama du’erraa umraa godhuun taatii?

Gaafii: Nama du’erraa yoo umraa godhe akkamii?       Deebisaa: Nama du’erraa yoo umraa gootee ni ta’a humaa rakkoo hin qabu. Garuu dura ufii umraa godhuu, ammas yoo nama du’erraa hajjii goote dura ufii hajjii godhuu. Eega ufii godhatanii booda nama du’erraa godhutu bareedaadha.     Sheikh Alii Jimmaa

290: Nama of ajjeese irratti salaatuun taatii?

Gaafii: Nama uf ajjeese tokko salaata irratti salaatuun ni danda’amaa akkasuma araarama isaa kadhachuun ni jiraahii?         Deebisaa: Irratti salaatuun ni danda’amaa akkasuma magfiraallee kadhachuufiin ni danda’ama. Namichi kaafiraa mitii islaamaa. Garuu dilii gurguddoo dalage. Nama islaama turee sheeyxaanumatu lubbuu isaatti fakkeesse. Rabbiin (SW) isaaf haa araaramu. Irratti salaatuulleen ni danda’ama. akkasuma …

290: Nama of ajjeese irratti salaatuun taatii? Read More »

263: Nama du’e eega awwaalamee booda qabrii isaa irratti ni salaatamaa?

Gaaffii: Ziyaaraan qabrii abbaa ziyaaran akkamii? Qabrii abbaa zihaaruun ni taati akkasuma irratti salaatuun ni taatii?  As wr wb jettee itti qaraatee du’aahii gooteefii biraa galtaa salaanni itt salaatan kun ammoo salaata akkamii?     Deebisaa: Salaata jechuun salaatul janaazuma. Yoo ati dhaqabattee salaatul janaazaa irratti hin salaatin qabrii abbaa keetii kama namni awwaalee gale …

263: Nama du’e eega awwaalamee booda qabrii isaa irratti ni salaatamaa? Read More »