Tag: Du'aa'ii

689: Namni saayyidul istighfaar Qara’u isii qofaan Jannata ni seenaa?

  Deebisaa: Nabiin Keenya-Salallaahu Aleeyhi Wasallam-Du’aa’ii adda addaa keessatti fadlii yookaan darajaa isiin qabdu ilaalchisuun suraa adda addaa nuuf himan. Du’aa’ii hoggaa ciisan jedhamtu, aayatul Khursii, Suubhaan-Istigfaar, waan hundinuu bikka qabdi. Hundinuu darajaa qabdi. Du’aa’ii istigfaara yookaan araarama ittiin kadhatan keessaa tan waan hunda if keessaa qabdu Sayyidul Istigfaar jedhamti.   Allaahumma Anta Rabbii, La …

689: Namni saayyidul istighfaar Qara’u isii qofaan Jannata ni seenaa? Read More »

685: Salaata booda aayatal Khursii qara’uun akkami?

  Wanni Nabiin keenya-Salallaahu Aleeyhi Wasallam- jabeessanii nuuf dhaaman inni tokko Salaata shanan booda;  suuratu al-Naas, suuratu al-Falaq fi aayatal Khursii qar’auudha. Suuraalee kanniinii fi aayatal Khursii qara’uun faaydaa fi sadarkaa gurguddoo heddu qaba. Sheeyxaanaa fi wantoota nama waswaasan kanneen biroo irraa tika Rabbii argachuuf suraaleen kunniin bu’aa guddaa qaban. Hoggaa rafanii fi salaata booda …

685: Salaata booda aayatal Khursii qara’uun akkami? Read More »

681: Du\’aa\’iin sujuuda sahwii keessatti jedhan tami?

Gaafii: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) keessatti du’aa’iin ykn zikriin jedhamtu maali?     Deebisaa: Du’aa’ii fi Zikriin Sujuuda Sahwii keessaa kanuma yeroo salaataatiin wal fakkaataadha. ‘Subhaanrrabiyal a’laa, Subbuuhun qudduusun…, Subhaana zil mulki wal malakuuti…, zikrii wayta sujuuda salaata keessaa jedhamtu tan fedhan jechuun ni danda’ama. Dr Liwaa’ul Islaam   Fatwaa biyya alaa   Wanti addaa …

681: Du\’aa\’iin sujuuda sahwii keessatti jedhan tami? Read More »

608: Sujuuda Keessatti Afaan Oromootiin du\’aa\’ii godhuun hayyamamaa?

Hubachiisa: (Dhimma du\’aa\’ii sujuuda keessaa kanarratti ulamaa\’ii jiddutti wal dhabbii duddatu jira. barruu tana keessatti deebisaa adda addaatu gabaabinaan dhihaate. deebisaan Dr. Zaakir gaafii kanaaf kennes jalarratti katabamee jira) Gaafii: rukuu’aafii sujuuda keessatti du’aa’ii fedhan kadhachuun hayyamamaa?     Deebisaa Dr Liwaa\’ulislaam Salaata guutuu keessattis tahee, Rukuu’aa fi Sujuuda keessattis waan Nabiin (SAW) nu barsiise …

608: Sujuuda Keessatti Afaan Oromootiin du\’aa\’ii godhuun hayyamamaa? Read More »

531: Ilmoo garaa bu’ee du’aa’ii godhuun danda’amaa?

Gaaffii: Niitii takka yoo ilmoon garaa bu’e ilmoon sun baatii shanii jaha ka geette du’aa’ii godhuun ni danda’amaa? Irratti salaatuun ni danda’amaa?         Deebisaa: Haadhaaf abbaa isaatiif du’aa’ii godhani. Irratti salaatuun hin barbaachisu ima awwaalan. Wanti na gaafataniif taasi’aa barbadan. Taasi’aan shariyaa islaama keessa hin jirti moo hin jirtuu, hin jirtu. Sheikh …

531: Ilmoo garaa bu’ee du’aa’ii godhuun danda’amaa? Read More »

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii : ganda tokkoon hojjedha, gandi kun hoggayyuu akka honqaatti  sooqiddaa fi waan akka libaanataa fi waan urgaa’u mana keessa faffacaasan , maali wonni kun jennaan bar qur’aana qabaa naan jedhan , hukmii shari’aatti wonni kun ni taatii?         Deebisaa: muslimni hedduu faaga irraa wosanaa baheeti waan dhugaatiifi waan baaxil wolkeessa laaqaa …

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam? Read More »

484: Nama hin Islaaminiif du’aa’ii godhuun ni tahaa?

Gaaffii: Intala islaama hin ta’in takka jaaladhee isiinillee islaamuu feetii maatitu rakkise malee yoo du’aa’ii godheef maal qaba?           Deebisaa: Nama islaame ta’ee nama islaama hin ta’in ta’ee du’aa’ii godhuufiin humaa rakkoo hin qabu. Yaa Rabbi nama kana qajeelchi jechuun humaa rakkoo hin qabu.   Sheik Alii Jimmaa

407: Kaafiilli tiyya iqaamaa naarraa balleessite anilleen jalaa bade akkam woyya?

Gaaffii: kafiila kiyya jalaahin baye , amata kiyya guuttadheetiin kafiila kiyya jalaa bahe osoo ruqsaa hin godhatinii tanaazula osoo irraa hin fudhatinii , isiinilleen iqaamaa kiyya balleessitee malli kiyya maalii , iqaamaa abbaa manaa kiyyaallee balleessitee , yoon rabbiin itti kadhadhe dilii qabaa?               Deebisaa: yoo isiin si zallamtee …

407: Kaafiilli tiyya iqaamaa naarraa balleessite anilleen jalaa bade akkam woyya? Read More »

312: Du’aa’ii booda harkaan qaama haxaawatuun akkam

Gaafii: Namni tokko yoo du’aa’ii kadhatu harka ol fuudhee du’aa’ii kadhatee yoo fixatullee ufitti tuttufee mataa haga miilaa haxaawataa akkam wanni sun?       Deebisaa: Shari’aa keessa hin jirtu. Rabbii ufii yeroo maraahuu Harka olfuudhanii kadhachuun ni jirti. Garuu itti tuttufanii fuulaaf qaamaan haxaawachuun, yoo du’aa’ii aayata godhataa jiraatte malee. Du’aa’ii aayata qur’aana qaraatee …

312: Du’aa’ii booda harkaan qaama haxaawatuun akkam Read More »