281: Qabeenyi haadha warraa waliin argatan, yoo wal hiikan akkam godhama?

Gaafii: Niitii tiyya wajjiin dalagaa dalagnee horii argannee eega horii arganneen booda na hiiki naan jette yoo ka hiiku taate horii nu qabnu san naaf qoodi naan jette     Deebisaa: Dura intalti islaamaa takka badii takkaan maletti dhiirsa isii hiikkaa gaafachuun, shari’aa islaamaa keessatti haraama. Rasuulli ﷺ intalti takka ta rakkoo takkaan maletti, hiikkaa …

281: Qabeenyi haadha warraa waliin argatan, yoo wal hiikan akkam godhama? Read More »