705: Doktora dhiiraa harkatti dhaluun hayyamamaa?

Gaafii: Akkuma beekkamu hospitaala hedduu keessatti dhiiraatu nama dhalchiisa. Dhiirti owraa dhalaa arkuun sun akkami?     Deebisaa: Dhiirti na hin dhalchiisin jedhanii ilmoo ciniimmuudhaan gad deemaa jirtu karatti qabuun hin ta’u. Rabbi qur’aana keessatti Suuratul baqaraa aayaa 195 irratti akkana jedha,   Harkuma keessaniin of hin dhabamsiisinaa   Dabalataan suuratunnisaa’ aayaa 29ffaa irratti akkana …

705: Doktora dhiiraa harkatti dhaluun hayyamamaa? Read More »