Tag: Faatihaa

623: Faatihaa qofaan Salaatuun ni gahaa? 

Gaafii: Salaata Fardiis ykn kan Sunnaah keessatti Faatihaa qofa qara’uun yoo salaate ni gahaa?     Deebisaa Gabaabduu Saaltni Arkaanaa fi Shuuruuxa isii guutanii, Faatihaa qofaan salaatan huma taha rakkoo hin qabu. Haata’u garuu namni kun maaliif jarjarsee kan jedhu ammoo gaafii deebisa barbaadu. Salaatni bu’aa aakhiraatiif salaatamti, ammas salaatni kan bu’aa qabaattu yoo ruuhii …

623: Faatihaa qofaan Salaatuun ni gahaa?  Read More »

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii : ganda tokkoon hojjedha, gandi kun hoggayyuu akka honqaatti  sooqiddaa fi waan akka libaanataa fi waan urgaa’u mana keessa faffacaasan , maali wonni kun jennaan bar qur’aana qabaa naan jedhan , hukmii shari’aatti wonni kun ni taatii?         Deebisaa: muslimni hedduu faaga irraa wosanaa baheeti waan dhugaatiifi waan baaxil wolkeessa laaqaa …

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam? Read More »

421: Aamiinii faatihaa booda jedhan ol fuudhuuf gadi qabuun akkam?

Gaaffii: Aaminii faatihaa boodaan jedhan san olfuudhuuf gad qabuu keessatti hukmiin maalii?         Deebisaa: Ka salaata halkanii oluma qabanii aamiin jedhanii ka salaata guyyaa ammoo akkuma faatiyaa gad qabnee qaraanutti aamiiniillee gaduma qabna.   Sheikh Alii Jimmaa

383: Quraana gubuun akkam?

Gaaffii : worri an bira dalagu quraana gubi naan jedhanii anilleen gubuu didee dirqiin na gubsiisanii maali hukmiin ?           Deebisaa: ulamaan irratti wolkhilaafanii jiran . Gariin gubuu jedha gariin awwaaluu woyya jedhan . Yoo quraanni kun itti taphatamee bakka ijoolleen irra ijjattuufi namni kopheen irra ijjatu taate gubanii sattaruun bareedaadha, …

383: Quraana gubuun akkam? Read More »

383: Qur\’aana gubuun akkam?

Gaaffii : worri an bira dalagu quraana gubi naan jedhanii anilleen gubuu didee dirqiin na gubsiisanii maali hukmiin ?           Deebisaa: ulamaan irratti wolkhilaafanii jiran . Gariin gubuu jedha gariin awwaaluu woyya jedhan . Yoo quraanni kun itti taphatamee bakka ijoolleen irra ijjattuufi namni kopheen irra ijjatu taate gubanii sattaruun bareedaadha, …

383: Qur\’aana gubuun akkam? Read More »

383: Qur\’aana gubuun akkam?

Gaaffii : worri an bira dalagu quraana gubi naan jedhanii anilleen gubuu didee dirqiin na gubsiisanii maali hukmiin ?           Deebisaa: ulamaan irratti wolkhilaafanii jiran . Gariin gubuu jedha gariin awwaaluu woyya jedhan . Yoo quraanni kun itti taphatamee bakka ijoolleen irra ijjattuufi namni kopheen irra ijjatu taate gubanii sattaruun bareedaadha, …

383: Qur\’aana gubuun akkam? Read More »

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami?

Gaafii: Sunnaa salaataallee, waajiba salaataallee, arkaana salaatallee nuu himaa?           Deebisaa: Sunnaan salaataa lamatti qoodamti; tokko ka hujiiti, tokko immoo ka jechaati. Wanni sunana jadhan ka hujiidhaan hojjatamtu salaata keessatti sunnaa salaataati wanni jedhan, ka yoo isii dhiisan salaata namaa hin balleessine, akka waajibaataa fa’a, yookaan akka arkaanaa fa’a, ka salaata …

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami? Read More »