596: Garbuu Oomishanii Warshaa Biqilaatti Gurguruun Hayyamamaa?

Gaafii: Obboleessi kiyya warshaa biqilaa keessa dalaga. Warshaan biqilaa kun ammoo biqila qopheessee warshaa biraatiif gurgura. Warshaan biiraatis dhugaatii nama macheessu oomishee magaalaaf dhiheeysa. Dhaabbata kana keessa dalaguun akkamitti laallama?     Deebisaa gababduu   Dhaabbata kana keeysa dalaguun akka shari’aa islaamaatti dhoorkaadha. Dhaabbata Farshoo oomishu, dhaabbata booyyee qalee foon isaa guruguru fi dhaabbata dalagaa …

596: Garbuu Oomishanii Warshaa Biqilaatti Gurguruun Hayyamamaa? Read More »