709: Namni tokko osoo salaatarra jiru yoo fedhiin saalaa itti ka’ee, bishaan irraa yaa’e salaatni sun ni badaa?

Gaafii: Namni tokko osoo salaatarra jiru yoo fedhiin saalaa itti ka’ee, bishaan irraa yaa’e salaatni sun ni badaa?         Deebisaa: Yaa gabroottan Rabbii, ilmi namaa ruuhii qaba. Namni ruuhiin yoo keessaa baate, du’ee addunyaarraa deema. Ruuhiin salaataa kushuu’a. Salaata keessatti kushuu’a dhabuun sodaan Rabbii xiqqaachuu agarsiisa. Yeroon biraa kan waa itti yaadatan …

709: Namni tokko osoo salaatarra jiru yoo fedhiin saalaa itti ka’ee, bishaan irraa yaa’e salaatni sun ni badaa? Read More »