Tag: Haadhaafi Abbaa

662: Tajaajila keessatti haadhaafi abbaarraa kamtu caalmaa qaba?

  Sahaabtichi tokko gama Ergamaa Rabbii (SAW) dhufee, “Yaa Nabii Rabbii, namni an akkaan tola itti ooluu qabu eenyu?” jedhee gaafate. Rasuullis (SAW) “Haadha teeti” jedhaniin. Achi booda hoo jedhee gaafate. Ammaas “Haadha teeti” jedhanii deebisaniif, ammaas yeroo 3ffaaf irra deebi’ee “Achi booda hoo?” jedhee gaafate. Ammas “Haadha teeti” jedhanii deebisaniif. Yeroo 4ffaaf irra deebi’ee …

662: Tajaajila keessatti haadhaafi abbaarraa kamtu caalmaa qaba? Read More »

529: Haadha tiyya ta islaama hin taane laaluunii ni danda’aa?

Gaaffii: Haati tiyya anaa diqqaa biyyaa na ariitee eega biyyaa fagaadhee islaama ta’ee haadha tiyya ta biyyaa na ariite sani laaluu ni danda’aa?           Deebisaa: Haati tee kaafirallee taatu, warri keessan kaafirallee ta’u keessaahuu haadhaaf abbaa kankee manxanfatuu qabda. Waan dandeettuun ka diinaa kankee madeessuu hin dandeenneen isaaniif tola ooluu ni …

529: Haadha tiyya ta islaama hin taane laaluunii ni danda’aa? Read More »

502: Akkamitti maatii kiyya hijaaba irraa waa hubachiisuu danda’a ?

Gaaffii: haga rabbiin biyya arabaa keessa taa’i naan jedhe taa’e ammoo gara biyyaatiin deebi’uu fedha ,akkasitti worra keenyatti godheetiin , ani haala durii miti amma waa baradhe hoggaan dhufu abaayaa kiyyaa fi hajjabadhee dhufaan na beekaan jedheen tanaafi haati tantoo worri keenya cuftinuu nun qaanyeysin nama meeqatu sirratti salaammachuu dhufa ija hamtuudhaan nu laalanii akkana …

502: Akkamitti maatii kiyya hijaaba irraa waa hubachiisuu danda’a ? Read More »

480: Namni maatii keessaa dhiheenya Islaama tahe maatii isaa akkamitti waliin jiraata?

Gaaffii: Ani maatii islaama hin ta’in waliin jiraa, anillee eega islaamee baatii lamaa, maatii kiyya kana akkamitti waliin jiraachuu qaba?         Deebisaa: Namni islaama ta’e tokko dura seera Islaamaa barachuu qaba, seera Islaamaa waan Rabbi dhoowwuuf hin doowwine gargar barachuun dirqama. Eega sani baranneen booda waan shari’aan nu hin dhoowwineen maatii waliin …

480: Namni maatii keessaa dhiheenya Islaama tahe maatii isaa akkamitti waliin jiraata? Read More »

476: Maatiin Intalaa gabbara malee sii hin kenninu yoo jedhan isiin maal godhuu dandeessi?

Gaaffii: Obboleessi aakira tokko na fuudhuuf gaafatee jennaan maatiin kiyya dide haga gabbara barbaachisaa ta’e nuu kafaltutti jedhanii, an ammoo horii gabbaraa san kafaluu hin fedhuu gurbaa fuudhuuf deemu sani ni jaaladha, innillee wanni jedhu horii warri kee na gaafate hamma guututti baallama naa seenii akka nama biraatiin hin dubbanne naan jedha akkam godha?   …

476: Maatiin Intalaa gabbara malee sii hin kenninu yoo jedhan isiin maal godhuu dandeessi? Read More »

467: Intala tiyya siif kenne jechuun qofti nikaha ni jedhamaa ?

Gaaffii: Yoo namni tokko lafaa ka’ee intala tiyya tana siif kenne, obboleetti tiyya tana siif heerumsiise yoo jedhe namni bira hin jiruu intalti tun nikaha godhamte jedhamti moo akkam?         Deebisaa: Waa hunda dura sharxiin heerumaa sharxiin nikaha godhachuun irratti barbaachiftu maali? Kana barachuu qabna waa hunda dura. Kanaaf jecha namni tokko …

467: Intala tiyya siif kenne jechuun qofti nikaha ni jedhamaa ? Read More »

465: Haqa haadha tiyyaa abbaa kiyyarraa fudhachuu danda’aa?

Gaaffii: Haati teenya addunyaa irraa deemtee jennaan abbaa keenyaan haqa Haadha teenyaa nuuf kenni jennee karaa manguddootiin gaafannee irraa dhabnee, karaa mangistiitiin gaafadhu naan jedhanii karaa barbaachisutti gaafannee haqa haadha teenya sani irraa fudhanne. Karaa kanaan haqa keenya irraa fudhachuu kanaaf abbaan keenya nutti mufatee jira kanaaf wanni narra jiru maal?         …

465: Haqa haadha tiyyaa abbaa kiyyarraa fudhachuu danda’aa? Read More »

463: abbaan manaa obboleettii tiyyaa na heerumsiisuu dandayaa?

Gaaffii: Ani obboleetti qaba ta heerumte, yoo abbaan manaa ishiidhaa na heerumsiise dhoowwaan jirtii?           Deebisaa: Dura namni nama heerumsiisuu qabu, namni nikaha nama hidhuu qabu nama akkam? Nikaha namni nama  hidhuu qabu sheekha jechuu miti. Namni nikaha nama hidhuu danda’au yoo lakkoofne toora nama kudha tokkooti. Sanniin keessaa ka duraa …

463: abbaan manaa obboleettii tiyyaa na heerumsiisuu dandayaa? Read More »