514: Hajjii bakka irraa ka’anitti deebi’uun dirqamaa? Qalmi hoo akkam?

Gaaffii :  magaalaa takka irraa ka’ee obboleessa kiyya wojjiin hajjii godhee garuu hoggaan deebi’u bakka irraa dhufetti hin deebine , namni bakka irraa dhufetti hin deebi’in hajjiin isaa hin qeebalamtu naan jedhan  , worri an hojjadhuuf sun maallaqa 500 natti kennanii hoggaa hajjii gootee booda re’ee qali naan jedhan. Ani re’ees hin qalle hajjii ammoo …

514: Hajjii bakka irraa ka’anitti deebi’uun dirqamaa? Qalmi hoo akkam? Read More »