Tag: Haydii

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur’aana qara’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara’e akkam?         Deebisaa: ulamaa’iin ahlussunna wol jamaa’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur\’aana qara\’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara\’e akkam?         Deebisaa: ulamaa\’iin ahlussunna wol jamaa\’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur\’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur\’aana qara\’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara\’e akkam?         Deebisaa: ulamaa\’iin ahlussunna wol jamaa\’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur\’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa? Read More »

423: Yeroo aadaa qaban qeensaa fi rifeensallee muruun dhoowwaadhaa?

Gaaffii: Qeensa yeroo aadaa qaban takkii rifeensallee ufirraa fuudhuun dhoowwaadha, yeroo biraallee yoo ka ufirraa fuudhan taate awwaaluu barbaachisaa?         Deebisaa: Suni aadaadhuma namni banii Aadami walitti dabarsu malee hadisuma afaan namaati malee Hadiisa Rasuulaatii miti. Yeroo cufaa qeensa ufirraa ciruu dandeessa yeroo aadaa qabdu yeroo aadaa hin qabnellee rakkoo hin qabu. …

423: Yeroo aadaa qaban qeensaa fi rifeensallee muruun dhoowwaadhaa? Read More »

397: Bishaan adiin yeroo garii aadaa dhiqadhee argu maali inni hukmiin isaa ?

Gaaffii: yoo an aadaa irraa dhiqadhee ka’e bishaan adiin kun natti dhufaa, bishaan adiin kun maali inni hukmiin isaa akkamii?           Deebisaa: bishaan adiin maniyyii mitii yookaan aadaa ji’aatii mitii , bishaan adiin gariin dubartii irraa bahu worri ulamaan gariin ruxuubatal farji jedhan, jiidha qaamni saalaa gadidhiisu maleewaan birootii mitii jedhan. …

397: Bishaan adiin yeroo garii aadaa dhiqadhee argu maali inni hukmiin isaa ? Read More »

387: Dubartii aadaa qabdu wojjiin rafuun maaliif haraam godhame?

Gaaffii: yeroo dubartiin aadaa qabdu maaliif isaaniin wojjiin rafuun haraam godhame?           Deebisaa: aayata quraanaaru dhoorge. Rabbiin guddaan (SW) woliin hin rafinaa dhukkuba isinitti tahaa. Xuriin bahu kun xurii dhukkubaati nama dhiiraatiif miidhama taha jechu kanaaf rabbiin suuratunnisaa’i keessatti dhoowwe. Baaba aadaa keessatti       Sheikh Alii Jimmaa

346: Wayta dhiiga aadaa irra jirtu jaartii waliin rafuun hayyamamaa?

Gaafii: Namni tokko jaartiii isaa ka haalalaa ka isiin dhiiga aadaa qabdu waliin rafe akkam?         Deebisaa: Akkuma Rabbiin dubartitti hin dhihaatinaa haga isiin qulqullooftutti jedhe qur’aanatti. Namni waan san dalagate nisfa dinaarii haa sadaqatuu jedhe. Jechuun haga doolaara shanii jechu. Kanallee ulamaan gariin waan lafa kaayantu jira. Toowbatee soomee Rabbitti haa …

346: Wayta dhiiga aadaa irra jirtu jaartii waliin rafuun hayyamamaa? Read More »

324: Dhiigni aadaa yoo namatti dhufe, dawaan ofirraa dhoowwuun taatii?

Gaafii: Aadaan Ramadaan keessa namatti dhufee dawaan ufirraa dhoowwan akkamii?         Deebisaa: Ulamaan gariin wanni jedhan Ramadaana keessa dawaa ufitti godhanii Ramadaan guutuu soomanuun humaa hin qabu. Yoo dawaan sun garaa isii irratti rakkoo hin fidne taate doktoroota nagayaa amananii, mari’ataniinii yoo midhama isii irratti ka hin fidne taate, namaan wajjiin soomuuf …

324: Dhiigni aadaa yoo namatti dhufe, dawaan ofirraa dhoowwuun taatii? Read More »