Tag: Hiikkaa

640: Hayyama Jaarsaa Malee Qaadiin Nikaaha Buusuu Danda\’aa?

Gaafii: Intala takka fuudhee yeroo gabaabaa eega waliin jiraannee booda woggaa tokko booda ni deebi’a jedhee waadaa galeefii isii biyyatti dhiise gara biyya biroo deeme. Yeroon woggaa takka xumuramnaan koottu gali hogguu isiin naan jettu, woggaa tokko itti dabaladhee gala jedheen. Hogguu kana maatii kiyya bira dhaqa jettee na hayyamsiifattee deemte. Achumaan mana qaadii dhaqxee …

640: Hayyama Jaarsaa Malee Qaadiin Nikaaha Buusuu Danda\’aa? Read More »

609: “Sadihiin Si Hiike” jechuun meeqatti lakkaawama?

Gaafii: Abbaan warraa jaartii isaatiin “Sadiiniin Si Hiike” yoo jedhe, hiikkaan sadan shari’aan hayyamu ni dhumata moo hin dhumatu?     Deebisaa Gabaabduu Dhimma kanarratti ulamaa’iin duriifi ammaatis wal dhabanii jiru. Ammas wal dhabbiin kun numa jira.   Ulamaa’ii irraa Murni duraa “Yoo Jaarsi ‘Sadihiin si hiike’ jedhe hiikkaan sadiinuu dhumatee jira” jedhan. Murna kanarraa …

609: “Sadihiin Si Hiike” jechuun meeqatti lakkaawama? Read More »

585: Yoo Jaarsi \”Sin Hiika\” jedhe intalti ni hiikamtii?

Jaarsa kiyya dogongora hedduu irraa arkinaan wal dhabne. Innis dogongora san firratti beekee dhiifamallee na gaafate. Anu garuu dogongora isarraa arke san booda isa wajji jiraachuun natti hin tolle, kanaaf na hiiki jedhee gaafadhe. Achi booda innis hayyee ammaa miti warra keeysan irrattin si hiika naan je’e. siin hiika naan ja’ee ahdii naaf seenuun tun …

585: Yoo Jaarsi \”Sin Hiika\” jedhe intalti ni hiikamtii? Read More »

585: Yoo Jaarsi \”Sin Hiika\” jedhe intalti ni hiikamtii?

Jaarsa kiyya dogongora hedduu irraa arkinaan wal dhabne. Innis dogongora san firratti beekee dhiifamallee na gaafate. Anu garuu dogongora isarraa arke san booda isa wajji jiraachuun natti hin tolle, kanaaf na hiiki jedhee gaafadhe. Achi booda innis hayyee ammaa miti warra keeysan irrattin si hiika naan je’e. siin hiika naan ja’ee ahdii naaf seenuun tun …

585: Yoo Jaarsi \”Sin Hiika\” jedhe intalti ni hiikamtii? Read More »

535: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?

Gaaffii: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?         Deebisaa: Ee ni danda’an. Haarawatti nikaha godhaniin yoo duraan marroo sadi hiikee hin jiraatin. Yoo ammoo nikahan irraa dhumatee jiraate yoo sadi hiikee jiraate fuudhuu hin danda’u. Yoo wayta hiiku takkaan hiike yookan lamaan hiike amma nikaha …

535: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii? Read More »

391: Namni intala dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?

Gaaffii: yoo namni tokko intala fuudhee dubra jedhanii itti heerumsiisanii dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?             Deebisaa: deebifachuu danda’a horii yoo inni hin dhiisaa murteesse horii isiidhaaf faamilii isiitii kenne san irraa deebifachuu danda’a intalallee galchuu danda’a rakkoon hin jiru . Yoo itti sabbare ammoo diinii qabaattee imaana …

391: Namni intala dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa? Read More »

381: Intalti dhalaa takka jaarsa isii diinsaa jibbitee na hiiki jetteen rakkina qabaa?

Gaaffii: intalti dhalaa takka jaarsa yoo jibbite diinsaa haala isaa yoo if irraa na hiiki jetteen rakkinni isiin qabdu bakka tana ni jiraa?           Deebisaa: wolumaa galli keenyaahuu dhiiraa fi dhalatti , intalti dhalaa takka odoon hin heerumneen duratti diin namaa laallachuu qabdi gosummaan isii hin bitin sabboonummaan, bareedinni  , koorsiin …

381: Intalti dhalaa takka jaarsa isii diinsaa jibbitee na hiiki jetteen rakkina qabaa? Read More »

380: Hiikkaan isa keeysatti dhalaan deeffachuu hin dandeenye ni jiraa?

Gaaffii: hiikkaan isa keeysatti dhalaan deeffachuu hin dandeenye ni jiraa?           Deebisaa: ee kanuma armaan olitti dubbanne suni hiikkaa sadeeysaati, hamma intalti tuni deemtee feetu barbaadattuu feetu namni isii barbaaduu heerumtee yoo nama saniif haalaa amalli wil hin tahin adda yaa’an tuulaa takkasii gurbaan akkasiillee hin tuulaa ka hoggaa jaartiin wojji …

380: Hiikkaan isa keeysatti dhalaan deeffachuu hin dandeenye ni jiraa? Read More »

378: Jaarsaa jaartiin wol hiikanii mana tokko kheeysa jiraachuu dandayuu?

Gaaffii: namni tokko yoo wol hiike jaarsaa jaartiin mana tokko kheeysa jiraachuu ni dandayaa?           Deebisaa: ee ni dandaya akkuma daabisaa dabarte keessattuu finnettuu baatii sadi mana keessaa gadi hin baasan rabbiinuu ni dhoorke, haga ammoo inni si deeffadhe  jedhuu olbaatee siree isaa irra takkaahuu firaasha isaa irra ol baatee isa …

378: Jaarsaa jaartiin wol hiikanii mana tokko kheeysa jiraachuu dandayuu? Read More »