Tag: Hijaaba

650: Obboleessa jaarsaa duratti hijaaba mulqachuun hayyamamaa?

Gaafii: Obboleewwan jaarsa kiyyaa maaliif hijaaba nu duratti uffatta; nu waliinis maaliif hin nyaane jechuun na dhiban. Kana biras dabranii “nu jibbiti” jedhanii obboleessa isaanii kan jaarsa kiyyaa waliinis wal nu dhabsiisan. Haala kana keessatti hijaaba kiyya irratti cichuun badii ni qabaa?     Deebisaa: Yaa Gabrittii Rabbii! Waa hunda dura ajaja Rabbii keetii irratti …

650: Obboleessa jaarsaa duratti hijaaba mulqachuun hayyamamaa? Read More »

645: Ulaagaan Hijaabaa Maali?

Dhimma hijaabaatiin wal qabatee wanti yeroo heddu mormii kaasu dhimma Niqaabaati. Niqaaba uffachuun dirqama moo dirqamaa miti gaafii jedhuuf deebisaa 644 ffaa irra laalladhu. Deebisaa Dr. Zakir Naik Akka walii galaatti ulaagaa hijaabaa jahatu qur’aanaa fi Hadiisa sahiihaa keessatti ibsame. Inni duraa hamma uwwisuu qabuudha. Dhiiraaf qaamni dhokatuu qabu handhuura irraa kaasee hanga jilbaa kan …

645: Ulaagaan Hijaabaa Maali? Read More »

644: Niqaaba Uffachuun Dirqamaa?

Gaafiin kun wantoota ulamaa\’iin keessatti wal dhaban irraa isa tokko. ulamaa\’iin gariin dirqama jedhan. gariin ammoo dirqamaa miti jedhan. deebisaa gaafii tanaatiif fatwaa gama lameeniituu isiniif dhiheessina. lameenirraa kan isin amansiise hordofuun mirga keessan.   Ragaa Warra Dubartiin fuulatti haguugachuun dirqama jedhuu   Sheikh Saalih al-Fawzaan akkana jedhe.   “Fuulli dubartii awrah waan taheef dirqama …

644: Niqaaba Uffachuun Dirqamaa? Read More »