658: Salaataafi soomanni umrii meeqatti waajiba namarratti taha?

Gaafii: Umriin ilmi namaa itti ballagu, kan salaatni fi soomanni waajiba namarratti taatu meeqatti?     Deebisaa: Yeroon ibaadaan dirqama namarratti tahu jijjiirama qaamaa irratti hundaaya. Fakkeenyaaf ilmi dhiiraa tokko gaafa areeda baase ykn yoo maniyyiin (Sanyiin hormaataa) itti dhufe ballagee jira ykn ibaadaan hundi dirqama irratti taatee jirti jechu. Dubartiinis akkasuma. Dubartii takka gaafa …

658: Salaataafi soomanni umrii meeqatti waajiba namarratti taha? Read More »