646: Eega Nikaha hidhannee booda hamtuu irraa arge

Gaafii: Intalti takka eega nikaaha hidhattee booda, osoo walitti hin makamin gurbaa irratti hamtuu agartee yoo dhiifte badii ni qabdii?     Deebisaa: Namni tokko hogga nama biraatti heerumuuf murteessu (dhiiras tahu dhalaan) nama san sirritti qoratee beekuu qaba. Intalti guraabaa, gurbaanis inatala fedhe san halaa-amaalaa fi dalagaa walii beekuu qaban. Eega nikaaha godhattee boodatti …

646: Eega Nikaha hidhannee booda hamtuu irraa arge Read More »