663: Masjiida dhiqanii mallaqa fudhachuun rakkoo qabaa?

Gaafii: Ani Rabbiif jecha if qabee Masjiida qulqulleessaa jira. An homa tokko hin barbaadu. Ammoo Manguddoon Masjiidaa walii galanii dalagaa kiyya kana jaalatanii yoo na gargaaran, Ajrii tiyya na jalaa balleessitii?     Deebisaa: Masjiida tajaajiluu irratti waan Rabbi si gargaareef Rabbii keetii galata galchi. Masjiida haxaawuun Mahrii Huural eeyniiti. Ati homaa hin barbaadu jettee …

663: Masjiida dhiqanii mallaqa fudhachuun rakkoo qabaa? Read More »