653: Bishaan qofaan istinjaa godhuun tahaa?

  Istinjaan bifa lamaan godhama. Kan duraa bishaan qofaan dhiqachuudha. Kan lammataa wanta gogaa akka dhagaa, baala, waraqaa, tishuu (sooftii) fi wantoota birootiin tolchanii ofirraa haquu fi goggoysuudha. Inni kun istijmaar jedhama. Namni istijmaar godhate bishaaniin irra deebi’ee dhiqachuun dirqamaa miti. Yoo dhiqate ammoo gaariidha malee badii hin qabu. Kanaafuu bishaan qofaan istinjaa godhuun ni …

653: Bishaan qofaan istinjaa godhuun tahaa? Read More »