Tag: Jam'ii

511: Magriibaaf ishaa’ii jam’ii godhee akkamitti salaata?

Gaaffii : imaltuu deemee salaata magriibaatii fi ishaa’ii wolitti qabe , salaata magriibaa raka’aa lama salaatee salaammadhee achi booda ishaa’iillee raka’aa lama salaate.       Deebisaa: salaata hoggaa wolitti qabdu salaata magriiba ishaa’ii irra geeysite moo,  salaata ishaa’ii magriiba irra fidde (salaata hin gahin ka gahe irra fidde moo salaata gahe ka hin gahinitti …

511: Magriibaaf ishaa’ii jam’ii godhee akkamitti salaata? Read More »

510: Salaata raka’aa afurii akkamitti jam’ii godhuun narra jira ?

Gaaffii: Salaata raka’aa afurii jam’ii godhee raka’aa lama salaatee salaammadhe , eega salaammadhee booda maal godhuutu narra jiraa?         Deebisaa : namni tokko salaata isaa keeysatti yoo shakke fknf.magriiba sadihiin salaate moo lamaan salaatee keeysatti yoo shakke , lamaan salaate jedhee tokkicha hafe guuttatee odoo hin salaammanneen duratti sujuudassahwii sujuudee achi booda …

510: Salaata raka’aa afurii akkamitti jam’ii godhuun narra jira ? Read More »

409: Jum’aan musaafiraaf dirqamaa , zuhrii fi asrii jam’ii gudhuu dandayaa guyyaa jum’aa?

Gaaffii : Salaatni jum’aa dirqama taatii nama musaafiraa irratti, takkaahuu salaata zuhrii ka guyyaa jum’aa san gabaabsuun ni ta’aa akkasuma guyyaa juma’aa asriif zuhrii walirratti gabaabsanii jam’ii godhuun ni danda’amaa?           Deebisaa: Salaanni jum’aa nama musaafiraa irratti dirqamaa miti. Salaanni jum’aa  nama fayyaa hin qabne, nama musaafiraa, gabroota, ijoollee xixiqashoofii dubartii …

409: Jum’aan musaafiraaf dirqamaa , zuhrii fi asrii jam’ii gudhuu dandayaa guyyaa jum’aa? Read More »

386: Ishaa’ii darbuu gahe magriiba wojjin akkamitti jam’ii godha?

Gaaffii : yoo magriibni na darbee ishaa’iillee qadaa baasuudhaaf ta’u intalti an bira dalagu dura ishaa salaattee eegasii magriiba salaatta naan jettii hukmiin kun akkam?         Deebisaa: salaata dura waajiba ta’etu salaatamuu qaba obboleewwan kiyya salaata dura waajiba ta’e ka si darbe san dura salaatteeti eegasii ka itti aanu salaatta malee ka …

386: Ishaa’ii darbuu gahe magriiba wojjin akkamitti jam’ii godha? Read More »

279: Dhiirri Masjiida dhiisee, salaata manatti salaatuu danda’aa?

Gaafii: Saahiba qabaa saahibni kiyya sun manatti salaataa salaata jama’aa hin dhaquu sababaan inni hin dhaqneefillee ani musaafiraa yaada jedhu natti fakkaatee       Deebisaa: Salaata masjiidatti salaatuun ummata islaamaa irratti waajiba keessaahuu dhiira irratti. Kanaafuu yoo inni uzrii wayii hin qabne, salaata manatti salaatuun diliidha. Yoo fakkeenyaaf inni ka waraqaa eenyummaa fa’a hin …

279: Dhiirri Masjiida dhiisee, salaata manatti salaatuu danda’aa? Read More »