Tag: Janaabaa

674: Namni Janaabe biyyeen tayammuma godhee salaatuu danda’aa?

Gaafii: Namni tokko janaabtaan itti jiraatee yoo biyyeen tayammuma godhee salaate salaatni isaa akkami?     Deebisaa: Namni tokko haadha warraatti dabalamee yoo janaabta’e, takkaa manaamaan yoo janaabta’ee, dubartiin ammoo heydii xahaarachuuf, akkasumas dhiiga dayaarraa qulqullaawuu yoo barbaadde, bishaan jiraannaan bishaaniin xahaarachuun dirqama. Bishaan jiraatee qabbanaaf yoo hin dandeenyee ammoo tayammuma godhuun ni danda’ama. Bishaan …

674: Namni Janaabe biyyeen tayammuma godhee salaatuu danda’aa? Read More »

671: Namni akkaan ariifate tayammumaan salaatuu danda’aa?

Gaafii: Namni tokko osoo karaa deemuu, salaataaf yoo iqaaman dhagahe, wudu’achuuf yeroo hin qabu, salaatni akka isa hin dabarreef tayamumaan salaatuu danda’aa?     Deebisaa: Wanti hubatamuu qabu, hukmiin shari’aa akkaataa Rabbiin lafa kaayeen deemti. Fedhinnaa namaatiif jecha seerri hin jijjiiramu. Rabbi ajaja isaatiin yoo bishaan dhabdan tayammuma godhaa jedhe malee, waan waqtiin gaheef tayammuma …

671: Namni akkaan ariifate tayammumaan salaatuu danda’aa? Read More »

638: Namni Manaamaan Qunnamtii Saalaa Godhe Qaama Ni Dhiqataa?

Deebisaa Gabaabduu Dhiiraafi Dhalaanis yoo manaamaan qunnamtii saalaa godhan, hukmiin isaanii haala lamaan laallama.   Tokkoffaa yoo bishaan hormaataa (Maniyyiin) irraa bahe qaama dhiqachuun dirqama. Hukmiin nama kanaa akkuma nama qunnamtii saalaa godheeti. Kan lammaffaa ammoo yoo bishaan hormaataa irraa bahuu baate dhiqannaan hin babraachisu.     Hadiisa Ummu Suleeym Gabaaste keessatti, Ummu Salamaan gama …

638: Namni Manaamaan Qunnamtii Saalaa Godhe Qaama Ni Dhiqataa? Read More »

626: Osoo janaabaa hin dhiqatin manaa bahuun dilii qabaa?

Gaafii: Jaarsaa fi Jaartiin walitti dabalamanii eega janaabayaniin booda, osoo qaama hin dhiqatin janaabuma saniin gara dalagaa deemuu keessatti badiin jiraa?     Deebisaa: Ilmi namaa karaa garagaraatiin janaabayuu danda’a. Tokko jaarsaa fi jaartiin yoo walitti ida’amaniidha. Kan lammataa ammoo manaamaan walitti dabalamuudha. Kun lameenuu dhiqannatti haajama. Haa ta’u malee dhiqannaa tursiisuun rakkoo hin qabu. …

626: Osoo janaabaa hin dhiqatin manaa bahuun dilii qabaa? Read More »

477: Janaabaa dhiqachuuf Shurrubbaa hiikuun dirqamaa?

Gaafii: Intalti takka yoo rifeensa mataa jabeessitee dhoofte qunnamtii abbaa manaa isiitiin wajji goote janaabaa dhiqachuu haa ta’uu dhiiga aadaa irraa haa ta’uu, yoo rifeensa kana hin hiikin najaasaan irraa hin baane jedhanii akkam?     Deebisaa: Mu’uminni hin najasamu. Janaabaa dhiqachuun waajiba. Garuu Rifeensa hiikuun dirqamaa miti. Bishaan akka gaarii itti naqanii rifeensa waliin …

477: Janaabaa dhiqachuuf Shurrubbaa hiikuun dirqamaa? Read More »