Tag: Jum'aa

603: Guyyaa Jum’aa Suuraltul Kahf Qara’uun akkami?

Gaafii: Guyyaa Jum’aa yoo yeroon narraa dabarte suuratul Kahf dura irraa aayata kudhan boodarraa aayata kudhan qara’a. Wanti kun akkami?     Deebisaa: Suuratul Kahfiin qara’uun barbaachisaadha. Ulamaa’ii garii biratti hadiisni waa’ee Suuratul Kahfiin wal qabatee gabaafame da’iifa jedhameera. Gariin ammoo kan sahiiha jedhan waan jiraniif akka sahiihaatti fudhachuun barbaachisaadha. Ammoo suuratul kahf salaata Jum’aa …

603: Guyyaa Jum’aa Suuraltul Kahf Qara’uun akkami? Read More »

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa\’a moo sunnaa salaata?

Gaaffii: Hoggaa masjiida ol seene hoggaa imaamni khuxbatti jiraate ni taa’a moo tahiyyaan salaata?           Deebisaa: Hoggaa masjiida olseentan imaama khuxbaa qara’uu hin taa’inaa tahiyyaa masjiidaa salaataa. Nabiin Rabbii akki jedhe ? namni tokko hoggaa masjiida ol seentan hamma tahiyya masjiidaa irra buufattanitti gad hin taa’inaa jedhe. Yeroma salaata Asriif zuuhriif …

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa\’a moo sunnaa salaata? Read More »

471: Khuxbaa irratti yoo dhaqqabe ni taa’a moo ni salaata?

Gaaffii: Hoggaa masjiida ol seene hoggaa imaamni khuxbatti jiraate ni taa’a moo tahiyyaan salaata?           Deebisaa: Hoggaa masjiida olseentan imaama khuxbaa qara’uu hin taa’inaa tahiyyaa masjiidaa salaataa. Nabiin Rabbii akki jedhe ﷺ namni tokko hoggaa masjiida ol seentan hamma tahiyya masjiidaa irra buufattanitti gad hin taa’inaa jedhe. Yeroma salaata Asriif zuuhriif …

471: Khuxbaa irratti yoo dhaqqabe ni taa’a moo ni salaata? Read More »

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa\’a moo sunnaa salaata?

Gaaffii: Hoggaa masjiida ol seene hoggaa imaamni khuxbatti jiraate ni taa’a moo tahiyyaan salaata?           Deebisaa: Hoggaa masjiida olseentan imaama khuxbaa qara’uu hin taa’inaa tahiyyaa masjiidaa salaataa. Nabiin Rabbii akki jedhe ? namni tokko hoggaa masjiida ol seentan hamma tahiyya masjiidaa irra buufattanitti gad hin taa’inaa jedhe. Yeroma salaata Asriif zuuhriif …

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa\’a moo sunnaa salaata? Read More »

461: Guyyaa Jum\’aa Kabajaa Isaatiif Soommanuun Akkamitti Laallama?

Gaafii: Yoo guyyaa juma’aadhaa kabajaa isaatiif soommane dhoorkaan jirtii?     Deebisaa: Ee ka dhoorke Nabii keenya ? akki jedhe Nabiin keenya; \”Soommana guyyaa Jum’aa soommanuu irraa fagaadhaa, guyyaa jum’aadhaa kabajaa isaatiif soommanuu irraa fagaadhaa\”. Guyyaa jum’aa soommanaan kophaa baasuun dhoorkaadha. Yoo guyyaa duraa soommantee takkaahuu sabtiin walitti yoo soommante malee.   Guyyaa juma’aa waanuma …

461: Guyyaa Jum\’aa Kabajaa Isaatiif Soommanuun Akkamitti Laallama? Read More »

409: Jum\’aan Musaafiraaf Dirqamaa?

Gaafii : Salaatni jum’aa nama musaafiraa irratti dirqamaa? takkaahuu salaata zuhrii ka guyyaa jum’aa san gabaabsuun ni ta’aa? akkasuma guyyaa juma’aa asriif zuhrii walirratti gabaabsanii jam’ii godhuun ni danda’amaa?     Deebisaa: Salaanni jum’aa nama musaafiraa irratti dirqamaa miti. Salaanni jum’aa  nama dhukkubsatu, nama Musaafiraa, Gabrootaa fii dubartii irratti waajibaa miti. Namni Musaafiraa kun yoo …

409: Jum\’aan Musaafiraaf Dirqamaa? Read More »

409: Jum’aan musaafiraaf dirqamaa , zuhrii fi asrii jam’ii gudhuu dandayaa guyyaa jum’aa?

Gaaffii : Salaatni jum’aa dirqama taatii nama musaafiraa irratti, takkaahuu salaata zuhrii ka guyyaa jum’aa san gabaabsuun ni ta’aa akkasuma guyyaa juma’aa asriif zuhrii walirratti gabaabsanii jam’ii godhuun ni danda’amaa?           Deebisaa: Salaanni jum’aa nama musaafiraa irratti dirqamaa miti. Salaanni jum’aa  nama fayyaa hin qabne, nama musaafiraa, gabroota, ijoollee xixiqashoofii dubartii …

409: Jum’aan musaafiraaf dirqamaa , zuhrii fi asrii jam’ii gudhuu dandayaa guyyaa jum’aa? Read More »