Tag: Kaafira

529: Haadha tiyya ta islaama hin taane laaluunii ni danda’aa?

Gaaffii: Haati tiyya anaa diqqaa biyyaa na ariitee eega biyyaa fagaadhee islaama ta’ee haadha tiyya ta biyyaa na ariite sani laaluu ni danda’aa?           Deebisaa: Haati tee kaafirallee taatu, warri keessan kaafirallee ta’u keessaahuu haadhaaf abbaa kankee manxanfatuu qabda. Waan dandeettuun ka diinaa kankee madeessuu hin dandeenneen isaaniif tola ooluu ni …

529: Haadha tiyya ta islaama hin taane laaluunii ni danda’aa? Read More »

519: Islaama dhiisanii kaafira wojjiin jiraachuun danda’amaa?

Gaaffii: Namni lama ka islaamaatiif namni tokko ka kaafiraa yoo bakka tokko ka jiraatan taate; yoo namni islaamaa sun xiqqasho nama wallaalaa ta’e yookaa gama aqliitii nama dadhabaa yoo ta’e; namni islaamaa ka lammaffaa suni isa islaamaa kana ufirraa dhiisee ka kaafiraa sani wajjiin jiraachuu ni danda’aa?         Deebisaa: Hin danda’amu. namni …

519: Islaama dhiisanii kaafira wojjiin jiraachuun danda’amaa? Read More »

509: Intalti amma islaamoyte akkamitti heerumuu dandeessi.?

Gaaffii: intalti kiristaana turte islaamoytee yoo heerumte nama tokko wokkalattee , heerumni kun maal jedhama. ?         Deebisaa: namni dhalaa kiristaanaa fuudhuu feetuun ati dura islaamummaa irraa waan beeytu if ilaali?. arkaana islaamaa shanan irraa maal beeyta? iimaana irraa maal beeyta?. halaal irraa maal beeyta? haraam irraa maal beeyta? ihsaana irraa maal …

509: Intalti amma islaamoyte akkamitti heerumuu dandeessi.? Read More »

485: Namni Muslima hin ta’in tokko yoo mallaqa hajjiin godhan namaa kenne akkami?

Gaaffii: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?         Deebisaa: Namni kaafiraa waa sadaqachuun humaa rakkoo hin qabu. Nama kuffaaraa hedduutu Rasuula Rabbiitiif sadaqaa fidaa ture. Namni kuffaara tokko yoo hadiyyaa siif kenne fudhachuun humaa rakkoo hin qabu. Sani booda hajjii irraa oolfattee, ufii nyaattee waan feete yoo …

485: Namni Muslima hin ta’in tokko yoo mallaqa hajjiin godhan namaa kenne akkami? Read More »

485: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?

Gaaffii: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?         Deebisaa: Namni kaafiraa waa sadaqachuun humaa rakkoo hin qabu. Nama kuffaaraa hedduutu Rasuula Rabbiitiif sadaqaa fidaa ture. Namni kuffaara tokko yoo hadiyyaa siif kenne fudhachuun humaa rakkoo hin qabu. Sani booda hajjii irraa oolfattee, ufii nyaattee waan feete yoo …

485: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii? Read More »

484: Nama hin Islaaminiif du’aa’ii godhuun ni tahaa?

Gaaffii: Intala islaama hin ta’in takka jaaladhee isiinillee islaamuu feetii maatitu rakkise malee yoo du’aa’ii godheef maal qaba?           Deebisaa: Nama islaame ta’ee nama islaama hin ta’in ta’ee du’aa’ii godhuufiin humaa rakkoo hin qabu. Yaa Rabbi nama kana qajeelchi jechuun humaa rakkoo hin qabu.   Sheik Alii Jimmaa

481: Namni Shii\’aa bira dalagu akkamitti jiraachuu qaba?

Gaaffii: Ani warra shi’aa bira dalaga maal godhuu qaba?         Deebisaa: Sharrii shi’aa irraa nagaya si haa baasuu haga dandeetteen daddafii biraa deemi. Hardha fa’a ummata Islaamaatiif akka malee aduwwii ta’anii jiranii irraa fagaachutu si barbaachisa. Ulamaan gariin ummata kuffaaraa bira dalagutu irra wayyaa jedhan shi’aa bira dalaguu irra. Salaata wayituu hin …

481: Namni Shii\’aa bira dalagu akkamitti jiraachuu qaba? Read More »

481: Namni Shii\’aa bira dalagu akkamitti jiraachuu qaba?

Gaaffii: Ani warra shi’aa bira dalaga maal godhuu qaba?         Deebisaa: Sharrii shi’aa irraa nagaya si haa baasuu haga dandeetteen daddafii biraa deemi. Hardha fa’a ummata Islaamaatiif akka malee aduwwii ta’anii jiranii irraa fagaachutu si barbaachisa. Ulamaan gariin ummata kuffaaraa bira dalagutu irra wayyaa jedhan shi’aa bira dalaguu irra. Salaata wayituu hin …

481: Namni Shii\’aa bira dalagu akkamitti jiraachuu qaba? Read More »

481: Ani warra shi’aa bira dalaga maal godhuu qaba?

Gaaffii: Ani warra shi’aa bira dalaga maal godhuu qaba?         Deebisaa: Sharrii shi’aa irraa nagaya si haa baasuu haga dandeetteen daddafii biraa deemi. Hardha fa’a ummata Islaamaatiif akka malee aduwwii ta’anii jiranii irraa fagaachutu si barbaachisa. Ulamaan gariin ummata kuffaaraa bira dalagutu irra wayyaa jedhan shi’aa bira dalaguu irra. Salaata wayituu hin …

481: Ani warra shi’aa bira dalaga maal godhuu qaba? Read More »

480: Namni maatii keessaa dhiheenya Islaama tahe maatii isaa akkamitti waliin jiraata?

Gaaffii: Ani maatii islaama hin ta’in waliin jiraa, anillee eega islaamee baatii lamaa, maatii kiyya kana akkamitti waliin jiraachuu qaba?         Deebisaa: Namni islaama ta’e tokko dura seera Islaamaa barachuu qaba, seera Islaamaa waan Rabbi dhoowwuuf hin doowwine gargar barachuun dirqama. Eega sani baranneen booda waan shari’aan nu hin dhoowwineen maatii waliin …

480: Namni maatii keessaa dhiheenya Islaama tahe maatii isaa akkamitti waliin jiraata? Read More »