692: Namni bultii jaaruuf walii kakatee kakuu diige akkam godhuu qaba?

Gaafii: Nama tokko wajji waadaa waliif gallee nikaha hidhanne. Boodarra garuu waa irratti argee beellama san yoo diige, Nikeenni hoo ni diigamaa?     Deebisaa: Gurbaan yookaan intalti takka “ani simalee hin heerumu” jedhanii waadaa galuun yookaan ammoo kakachuun hin barbaachisu. Kun dogongora. Waan boru yoo rakkoon takka jidduu isaaniitti argamte walitti garagaluu jiran, har’a …

692: Namni bultii jaaruuf walii kakatee kakuu diige akkam godhuu qaba? Read More »