619: Salaata keessa dhimma duniyaa yaaduun salaata ni balleessaa?

Gaafii: Yoo namni tokko si dallansiisee dallansuu saniin salaatatti seente, wanti sun salaata keessa si dura deddeemuun salaata kee ni miidhaa?     Deebisaa: Namni tokkolleen waswaasa irraa hin duroomu. Milkii salaata keessaa argachuuf furtuun guddichi Khushuu’a. hamma dandeeysetti salaata kee Khushuu’aan (XIyyeeffannaan) salaatuuf yaalii godhi.   Yeroo salaatatti seenuuf deemtu, akka namni kophee ofirraa …

619: Salaata keessa dhimma duniyaa yaaduun salaata ni balleessaa? Read More »