Tag: Kijiba

530: Waan hin taaneef kakachuun akkami ?

Gaaffii: Namni tokko yoo kakate eegasii wanni irratti kakate suni dallanee kakate wanni inni irratti kakate sun dogongora jechuu beekee maal ta’uu qaba?       Deebisaa: Kaffaaraa godhuu qaba. Takkaa gabra bilisoomsuu, takkaa miskiina jaha nyaachisu, takkaa guyyaa sadi soomu. Gabra bilisoomsuun ammatti hin aragamu. Yookaa miskiina jaha nyaachisi yookaa guyyaa sadi soomani. Waan …

530: Waan hin taaneef kakachuun akkami ? Read More »

468: Itti heerumuuf erge wolii galee booda nama hamaa ta’uu yoo bare dhiisuu dandayaa?

Gaaffii: Nama tokkon wal jaalannee wal heerumna jennee warra kiyyattillee dhaamee akka nikaha na gootan jedhee dhaamsa bira kaayyadhe. Garuu jala deemee eega isa qoradheen boodatti akka nama kijibaa ta’eef akka dhalaa biraa wajjiin kijibee jiruufii akka badii adda addaa qabu itti dhaqqabee waan sanirraa uf duuba deebi’e. uf duuba deebi’uu kiyya kanatti maaltu narra …

468: Itti heerumuuf erge wolii galee booda nama hamaa ta’uu yoo bare dhiisuu dandayaa? Read More »

428: Yoo rifeensi namarraa bu’ee bakka hin taane seene irraa gaafatamuu?

Gaaffii: Yoo rifeensi namarraa bu’ee najisaan walitti makatee bakka hin taane seene irraa gaafataman jedhanii akkami?         Deebisaa: Wanni akkasiituu hin jiru. Rifeensa bakka feetetti gatuu ni dandeessa. Yoo qulqullinna eeggachuuf bakka wasakaatittillee darbite humaa rakkoon tokko hin jiru. Wanni rifeensa kabajanii warqaan maranii awwaalan wayiituu hin jiru.   Sheikh Alii Jimmaa

320: Namni tokko Seera malee dallaala ta’ee yoo horii fudhate akkami?

Gaafii: Lafa Arabaa keessatti rakkotu harkaa nu qabaa, dubra yoo namni tokko horii harkaa fudhatee dallaala ta’ee akka nama maktabaa banateetitti, maktabaa hin banannee  Arabnillee hin beeytuu akkasitti ka’ee horii dubartii irraa guurataa horiin akkanaa kun akkamii?       Deebisaa: Shari’aan Rabbii guddaa hin hayyamtu. Ta duraa dubartiin ruksaa Rabbii malee manaa bahuun, mahrama …

320: Namni tokko Seera malee dallaala ta’ee yoo horii fudhate akkami? Read More »

291: Hojii dallaalaa irratti hirmaatuun danda’amaa?

Gaafii: Ani dallaalaa nama fuudhaa bakka inni barbaadu geessaa horii fudhachuun ni danda’amaa? Karaa somaaleetiin haa ta’uu, karaa Jibuutiitiin haa ta’uu, karaa misraatiin haa ta’u karaa Afriikaa Kibbaatiin haa ta’uu ni danda’amaa?       Deebisaa: Tahariiba jedhama afaan arabaatiin. Tahariiba jechuun ka amma ijoollee baharatti dhumtu kana. Safarrinuu safara haraamaati. San daran rakkoon warri …

291: Hojii dallaalaa irratti hirmaatuun danda’amaa? Read More »