611: Nama Muslima hin tahin waliin afooshaa seenuun hayyamamaa?

  Afooshas tahee hojii daldalaa kan birootis, Nama Muslima hin tahin waliin gurmaayanii dalaguun ni taha. Waan aqiidaa nama islaamaa hin tuqne yoo tahe, Nama Muslima hin tahin waliin dalagachuun ni hayyamama. Haatahu malee waan haraamaa shari’aan hin hayyamamne kan akka Ribaa, daldala Farshoo fi kanneen biroo yoo qabaate waliin hojjachuun yokaan gurmaahuun hin tahu. …

611: Nama Muslima hin tahin waliin afooshaa seenuun hayyamamaa? Read More »