700: Maallaqa liqiitiin dalaganii bu’aa qoodachuun akkami?

Gaaffii: Maallaqa liqiitiin dalaganii bu’aa qoodachuun akkamitti ilaalama?     Deebisaa: Gaaffiin tun bifa lamaan ilaalamti. Jalqaba yemmuu liqeessituuf yookaan ammoo maallaqa kee itti kennitu, qarshii kuma tokko itti kennitee dhala waliin qarshii kuma tokkoo ol naaf galchita yoo jetteen kuni ribaa taha. Ribaan ammoo Haraama. Yoo ammoo jalqabumarraa maallqa kee yemmuu itti kennitu ‘ittiin …

700: Maallaqa liqiitiin dalaganii bu’aa qoodachuun akkami? Read More »