Tag: Maghriiba

511: Magriibaaf ishaa’ii jam’ii godhee akkamitti salaata?

Gaaffii : imaltuu deemee salaata magriibaatii fi ishaa’ii wolitti qabe , salaata magriibaa raka’aa lama salaatee salaammadhee achi booda ishaa’iillee raka’aa lama salaate.       Deebisaa: salaata hoggaa wolitti qabdu salaata magriiba ishaa’ii irra geeysite moo,  salaata ishaa’ii magriiba irra fidde (salaata hin gahin ka gahe irra fidde moo salaata gahe ka hin gahinitti …

511: Magriibaaf ishaa’ii jam’ii godhee akkamitti salaata? Read More »

386: Ishaa’ii darbuu gahe magriiba wojjin akkamitti jam’ii godha?

Gaaffii : yoo magriibni na darbee ishaa’iillee qadaa baasuudhaaf ta’u intalti an bira dalagu dura ishaa salaattee eegasii magriiba salaatta naan jettii hukmiin kun akkam?         Deebisaa: salaata dura waajiba ta’etu salaatamuu qaba obboleewwan kiyya salaata dura waajiba ta’e ka si darbe san dura salaatteeti eegasii ka itti aanu salaatta malee ka …

386: Ishaa’ii darbuu gahe magriiba wojjin akkamitti jam’ii godha? Read More »

315: Salaata gabaabsuu fi karaan itti gabaabsan akkami?

Gaafii: Salaata gabaabsuun kun akkamii, karaan itti gabaabsanillee akkami?     Deebisaa: Salaanni gabaabsani salaatuma sadi qofa. Salaata zuhrii, Asriifii salaata ishaa’iiti. Magriibaaf subhiin hin gabaabsamu. Karaan itti gabaabsanis nama tokko maqaan musaafirummaa yoo isa qabatte gabaabsuu danda’a. Ulamaa irraa warra kilomeetira 25 jedhetu jira, kilomeetira 25 mana kee irraa yoo fagaatte, musaafira ta’uu dandeettaa …

315: Salaata gabaabsuu fi karaan itti gabaabsan akkami? Read More »