Tag: Mahrii

564. Mahrii malee nikaaha hidhuun akkami?

Gaafii: Wayta nikeenni hidhamu kana osoo mahrii hin dubbatin yoo nikaaha hidhan rakkoon inni qabu jiraa?   Deebisaa: Akka hedduun ulamaa jedhanitti mahriin maqaa dhahamuun sharxii nikaahaatii miti. Mahriin jiraatuun barbaachisaadha. Garuu ulaagaa nikaahaatii miti. Osoo mahrii hin dubbatin yoo nikaaha godhan nikeenni ni hidhama. Achi booda gaafa isiin mahrii isii barbaaddetti, ykn gaafa wal …

564. Mahrii malee nikaaha hidhuun akkami? Read More »

512: Aruuztotatti aannan tufuun yookaa itti facaasuun akkam?

Gaaffii: akka aadaa teenyaatti aruuztichaa fi aruuztittii hoggaa mana isii irraa baasanii osoo mana gurbaa hin seenne hula irra dhaabbatanii aannan itti tufan, harkaanis itti facaasan wonni akkanaa kun maal jedhamti?         Deebisaa: aadaan islaamummaa keeysa hin jirre aadaa baddu , aruuza fuudhanii galchuun ibaada. Waan rabbi jaalatutti shukrii godhan malee ,bakka …

512: Aruuztotatti aannan tufuun yookaa itti facaasuun akkam? Read More »

364: Intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?

Gaaffii: intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?           Deebisaa: Dhalaan odoo garaa qabduu ni hiikkamti ammoo iddaan isiidhaa ta hoggaa akka xahaaraa qabduu baatii sadihiitii mitii “wo ulaatul ahmaal ajaluhunna ayyada’ina hamlahunna” jedhe rabbiin ilmoma san dhalu guyyaa ilmoo san dhaltee garaarraa …

364: Intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii? Read More »

342: Namni haadha warraa hiikee, osoo iddaa hin dhumatin deeffachuu danda’aa?

Gaafii: Namtichi tokko yoo jaartii ufii xallaqe haga iddaan hin dhumatin dura hayyama isii malee si deeffadhe jechuu danda’aa?     Deebisaa: Ee jechuu danda’a. Hayyama isiitiittillee hin haajamu. Shaahidattillee hin haajamu. Raja’atu jennaan ni ta’a jechuudha. Si deebise jennaanis ni ta’a. Hattaa yoo afaaniin hin jedhin yoo jaartii isaa argee waliin rafelleen sunuu si …

342: Namni haadha warraa hiikee, osoo iddaa hin dhumatin deeffachuu danda’aa? Read More »