643: Nama Zinaa Dalagutti Mana Kireessuun Ni Tahaa?

Rabbiin \”walaa ta’aawanuu alal ismi wal udwaan…\”nuun jedhe. Badii irratti wal hin gargaarinaa, irrattis wal hin sattarinaa nuun jedhe. Dhiiras tahuu dhalaa badii kana dalagan akka irraa deebi’anii towbatan gorsaa. yoo didan ammoo osoo argitan hukmii Rabbii hin didinaa, ofirraa baasaa. Osoo obboleessaa fi obboleettii teeysan tahanillee!     Dr. Liwaa’ulislaam ============= Nama dilii dalagutti …

643: Nama Zinaa Dalagutti Mana Kireessuun Ni Tahaa? Read More »