638: Namni Manaamaan Qunnamtii Saalaa Godhe Qaama Ni Dhiqataa?

Deebisaa Gabaabduu Dhiiraafi Dhalaanis yoo manaamaan qunnamtii saalaa godhan, hukmiin isaanii haala lamaan laallama.   Tokkoffaa yoo bishaan hormaataa (Maniyyiin) irraa bahe qaama dhiqachuun dirqama. Hukmiin nama kanaa akkuma nama qunnamtii saalaa godheeti. Kan lammaffaa ammoo yoo bishaan hormaataa irraa bahuu baate dhiqannaan hin babraachisu.     Hadiisa Ummu Suleeym Gabaaste keessatti, Ummu Salamaan gama …

638: Namni Manaamaan Qunnamtii Saalaa Godhe Qaama Ni Dhiqataa? Read More »