307: Harama keessatti salaatuun sadarkaa akkamii qaba?

Gaafii: Harama keessatti salaatuufii masjidula Haramitti salaatuun hagam takka gargar jirtii?         Deebisaa: Irra guddaan ulamaa kuma dhibba namaa argamsiisa jedha. Garuu masjuudul haram, kaabaa, biratti salaatuun wanni inni caaluun ajrii jama’aan guddachuutiin. Kanaaf namni Rabbiin harama keessa isaan kaaye, salaanni haramaa isaan dabruun gaarii miti. Dunyaan feete haa dabartuu. Maaliif jennaan …

307: Harama keessatti salaatuun sadarkaa akkamii qaba? Read More »