Tag: Masjiida

663: Masjiida dhiqanii mallaqa fudhachuun rakkoo qabaa?

Gaafii: Ani Rabbiif jecha if qabee Masjiida qulqulleessaa jira. An homa tokko hin barbaadu. Ammoo Manguddoon Masjiidaa walii galanii dalagaa kiyya kana jaalatanii yoo na gargaaran, Ajrii tiyya na jalaa balleessitii?     Deebisaa: Masjiida tajaajiluu irratti waan Rabbi si gargaareef Rabbii keetii galata galchi. Masjiida haxaawuun Mahrii Huural eeyniiti. Ati homaa hin barbaadu jettee …

663: Masjiida dhiqanii mallaqa fudhachuun rakkoo qabaa? Read More »

474: Garagaarsaf maallaqa an erge bakkaan naaf hin geenye maalin godha?

Gaaffii: Gaaf tokko sadaqaa niyyadheetiin gargaarsa masjiida tokkoof ammalle maatii yatiimaatiif gargaarsa niyyadhee nama tokkotti waa erge, namni sun waan san akka an fedhutti bakkaan hin geenyee ka masjiida sanis cinaa kenneetuma waa xiqqoo kennee ta biraa masjiida biraatiif dabarse an ammo masjiida saniif hin niyyannee inni ammo fedhinnaa isaatiin akkas hojjatee wanni anarratti jiru …

474: Garagaarsaf maallaqa an erge bakkaan naaf hin geenye maalin godha? Read More »

344: Iqaamaan masjiidatti godhamu, nama manatti salaatuuf ta’aa?

Gaafii: Olla masjiidaatti salaannaa iqaamaa yoo ka godhan taate nuti olla sanitti jala iqaamaa sanii garuma salaata waajibaatti dabarra moo sunnaa keenya salaatuu dandeenya.?       Deebisaa: Iqaamanuu iqaamuu baatanuu, ati yoo ka dura salaatamu taate dura sunnaa kee salaatii eegasii waajibuma kee salaati. Iqaamaan masjiidaa godhamu dubartii hin laalchisu. Yoo dubartoota masjiidaan walitti …

344: Iqaamaan masjiidatti godhamu, nama manatti salaatuuf ta’aa? Read More »