629: Eega salaatee booda huccu tiyyarratti najisa arke

Gaafii: Namni tokko eega salaata nama salaachisee xumureen booda huccuu isaa irratti yoo najisa arge salaata san ni deebisaa?     Deebisaa: Muslimni hundi waa’ee xahaaraa kana sirritti beekuu isa barbaachisa. Bu’uurri Salaataa xahaaraadha. Namni waan sadih keessatti xahaaraa hin qabne, salaatni isaa hin jiru. Qaamni, huccuu fi wanti irratti salaatan qulqullina qabaachuu qaba. Wantootni …

629: Eega salaatee booda huccu tiyyarratti najisa arke Read More »