334: Namni Soomanuuf Nazrii godhe, yoo haajaan hin guunneef akkam godha?

Gaafii: Nazriin soomanaan nazzarre akkam ta’aa? Yoo haajaan tiyya hin bahin sooma san guutuun narratti dirqamaa?       Deebisaa: Nazriin hogguu takka Rabbiif seenan haajana baate moo bahuu baattee inuma soomanan, nazriin Rabbii deeyniidhaa guutuun dirqama.     Sheikh Alii Jimmaa