Tag: Nikaaha

692: Namni bultii jaaruuf walii kakatee kakuu diige akkam godhuu qaba?

Gaafii: Nama tokko wajji waadaa waliif gallee nikaha hidhanne. Boodarra garuu waa irratti argee beellama san yoo diige, Nikeenni hoo ni diigamaa?     Deebisaa: Gurbaan yookaan intalti takka “ani simalee hin heerumu” jedhanii waadaa galuun yookaan ammoo kakachuun hin barbaachisu. Kun dogongora. Waan boru yoo rakkoon takka jidduu isaaniitti argamte walitti garagaluu jiran, har’a …

692: Namni bultii jaaruuf walii kakatee kakuu diige akkam godhuu qaba? Read More »

683: Dubra xixiqqoo heeruma hin gahin nikaaha namaa godhuun akkami?

Gaafii: Ijoollee dubraa daa’imman umriin isaanii xiqqaa tahe yoo nikhaha hidhan, nikeenni sun ni tahaa?     Deebisaa: Nikaahni waan taphaa osoo hin taane waan akkaan jabaadha. Kanaafuu xiqqeenyaa fi guddina yookaan qabeenyaa fi hiyyummaadhaan adda hin baafamu. Hukmii Shari’aa keessatti ijoollee xixiqqoo nikhaha hidhuun ni jira. Ragaan kanaa-Sahbtichi guddaan Abi Bakhri As-Siddiiq-Rabbiin dalagaa isaa …

683: Dubra xixiqqoo heeruma hin gahin nikaaha namaa godhuun akkami? Read More »

667: Osoo wal hin tuqin siree tokkorra buluun zinaa jedhamaa?

Gaaffii: Intala biyyaa baatee mana namaa hojjataa turte takka, bakka isiin hojjattuu baasee mana kiyyatti siree takka irra wajjiin bulle. Haata’utii intala tana osoo hin tuqin, ganamuma san maatii isiitti bilbilannee nikhaha hidhanne. Gaafas siree takkarra wajjiin buluun keenya nikhaha san ni balleessaa?     Deebisaa: 1ffaa-Dubbiin intala waliin siree takka irra raftanii osoo hin …

667: Osoo wal hin tuqin siree tokkorra buluun zinaa jedhamaa? Read More »

646: Eega Nikaha hidhannee booda hamtuu irraa arge

Gaafii: Intalti takka eega nikaaha hidhattee booda, osoo walitti hin makamin gurbaa irratti hamtuu agartee yoo dhiifte badii ni qabdii?     Deebisaa: Namni tokko hogga nama biraatti heerumuuf murteessu (dhiiras tahu dhalaan) nama san sirritti qoratee beekuu qaba. Intalti guraabaa, gurbaanis inatala fedhe san halaa-amaalaa fi dalagaa walii beekuu qaban. Eega nikaaha godhattee boodatti …

646: Eega Nikaha hidhannee booda hamtuu irraa arge Read More »

616: Intala osoo itti hin dabalamin hiikaniif mahriin kennamuu qabaa?

Gaafii: Nama tokko wajji telefoonaan nikaaha hidhanne. Osoo walitti hin dabalamin wal dhabne. Inni si hiika jennaan, maatiin kiyya mahrii siif kennu malee nikaaha hiikuun hin tahu jedhanii didan. Wanti kun akkamitti laallama?     Deebisaa: Dura dursoo telefoonaan nikaaha hidhachuun ni taha moo hin tahu waan jedhu deebisuu qabna. Nikaahni yoo ulaagaa isaa guuttate …

616: Intala osoo itti hin dabalamin hiikaniif mahriin kennamuu qabaa? Read More »

594: Osoo Abbaan Jiru Obboleessi Xiqqaan Nikaah Godhuu Danda\’aa?

Gurbaan tokko intala takka jaalatee fuudhuu barbaade. Achi booda obboleessa xiqqatti dhaqee nikaah na godhi jedheen. Obboleessi xiqqaan nikaah godhuu dandayaa?     Deebisaa Gabaabaa: Obboleessi xiqqaan nikaaha godhuu ni dandaya. Garuu abbaa irraa hayyama argachuu qaba. Iznii abbaa malee nikaaha godhuu hin dandahu.   Deebisaa Ulamaa’ii Biyya Alaa   Dubartiin takka hayyama maatii isii …

594: Osoo Abbaan Jiru Obboleessi Xiqqaan Nikaah Godhuu Danda\’aa? Read More »

594: Osoo Abbaan Jiru Obboleessi Xiqqaan Nikaah Godhuu Danda\’aa?

Gurbaan tokko intala takka jaalatee fuudhuu barbaade. Achi booda obboleessa xiqqatti dhaqee nikaah na godhi jedheen. Obboleessi xiqqaan nikaah godhuu dandayaa?     Deebisaa Gabaabaa: Obboleessi xiqqaan nikaaha godhuu ni dandaya. Garuu abbaa irraa hayyama argachuu qaba. Iznii abbaa malee nikaaha godhuu hin dandahu.   Deebisaa Ulamaa’ii Biyya Alaa   Dubartiin takka hayyama maatii isii …

594: Osoo Abbaan Jiru Obboleessi Xiqqaan Nikaah Godhuu Danda\’aa? Read More »

564. Mahrii malee nikaaha hidhuun akkami?

Gaafii: Wayta nikeenni hidhamu kana osoo mahrii hin dubbatin yoo nikaaha hidhan rakkoon inni qabu jiraa?   Deebisaa: Akka hedduun ulamaa jedhanitti mahriin maqaa dhahamuun sharxii nikaahaatii miti. Mahriin jiraatuun barbaachisaadha. Garuu ulaagaa nikaahaatii miti. Osoo mahrii hin dubbatin yoo nikaaha godhan nikeenni ni hidhama. Achi booda gaafa isiin mahrii isii barbaaddetti, ykn gaafa wal …

564. Mahrii malee nikaaha hidhuun akkami? Read More »