Tag: Nikaaha

535: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?

Gaaffii: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?         Deebisaa: Ee ni danda’an. Haarawatti nikaha godhaniin yoo duraan marroo sadi hiikee hin jiraatin. Yoo ammoo nikahan irraa dhumatee jiraate yoo sadi hiikee jiraate fuudhuu hin danda’u. Yoo wayta hiiku takkaan hiike yookan lamaan hiike amma nikaha …

535: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii? Read More »

524: Nikaha malee daa’imummaan dubra heerumte tawbaan isii maali?

Gaaffii: Nama tokkotu nikahaan malee na fuudhee, anaa diqqoodhaa haati tiyya duutee warra keennatu anaa diqoodhaa na kennee, eega guddadhe booda namtichaan wal jaalanne; ati amma haadha hin qabduu ta si gurgurtu akkanumatti fudhadhee manatti siin gala jedhe eega anillee jaaladhe fuudhee manatti naan galatee jette, na fuudhee. Toowban keenna maali? Deebisaa: Si hin fuunee …

524: Nikaha malee daa’imummaan dubra heerumte tawbaan isii maali? Read More »

509: Intalti amma islaamoyte akkamitti heerumuu dandeessi.?

Gaaffii: intalti kiristaana turte islaamoytee yoo heerumte nama tokko wokkalattee , heerumni kun maal jedhama. ?         Deebisaa: namni dhalaa kiristaanaa fuudhuu feetuun ati dura islaamummaa irraa waan beeytu if ilaali?. arkaana islaamaa shanan irraa maal beeyta? iimaana irraa maal beeyta?. halaal irraa maal beeyta? haraam irraa maal beeyta? ihsaana irraa maal …

509: Intalti amma islaamoyte akkamitti heerumuu dandeessi.? Read More »

476: Maatiin Intalaa gabbara malee sii hin kenninu yoo jedhan isiin maal godhuu dandeessi?

Gaaffii: Obboleessi aakira tokko na fuudhuuf gaafatee jennaan maatiin kiyya dide haga gabbara barbaachisaa ta’e nuu kafaltutti jedhanii, an ammoo horii gabbaraa san kafaluu hin fedhuu gurbaa fuudhuuf deemu sani ni jaaladha, innillee wanni jedhu horii warri kee na gaafate hamma guututti baallama naa seenii akka nama biraatiin hin dubbanne naan jedha akkam godha?   …

476: Maatiin Intalaa gabbara malee sii hin kenninu yoo jedhan isiin maal godhuu dandeessi? Read More »

468: Itti heerumuuf erge wolii galee booda nama hamaa ta’uu yoo bare dhiisuu dandayaa?

Gaaffii: Nama tokkon wal jaalannee wal heerumna jennee warra kiyyattillee dhaamee akka nikaha na gootan jedhee dhaamsa bira kaayyadhe. Garuu jala deemee eega isa qoradheen boodatti akka nama kijibaa ta’eef akka dhalaa biraa wajjiin kijibee jiruufii akka badii adda addaa qabu itti dhaqqabee waan sanirraa uf duuba deebi’e. uf duuba deebi’uu kiyya kanatti maaltu narra …

468: Itti heerumuuf erge wolii galee booda nama hamaa ta’uu yoo bare dhiisuu dandayaa? Read More »

467: Intala tiyya siif kenne jechuun qofti nikaha ni jedhamaa ?

Gaaffii: Yoo namni tokko lafaa ka’ee intala tiyya tana siif kenne, obboleetti tiyya tana siif heerumsiise yoo jedhe namni bira hin jiruu intalti tun nikaha godhamte jedhamti moo akkam?         Deebisaa: Waa hunda dura sharxiin heerumaa sharxiin nikaha godhachuun irratti barbaachiftu maali? Kana barachuu qabna waa hunda dura. Kanaaf jecha namni tokko …

467: Intala tiyya siif kenne jechuun qofti nikaha ni jedhamaa ? Read More »

466: Intalti akka dhiiraatti heerumaaf dhiira filachuu dandeessii?

Gaaffii: Dhiirri tun karama barbaachisu cufaanuu intala takka fuudhuudhaaf oliin gadiin barbaada bifa adda addaatiin intala takka ta fuudhuu gahu itti gahuudhaaf sosso’a qaba. Mirgi intalti qabdu hoo gurbaa tokko ka fuudhuu feetu barbaaduudhaaf?         Deebisaa: Hukmii shariyaa keessatti akkuma ilmi dhiiraa tokko intala dhalaa takka waan irraa jaalatu dhaabbata isii haa …

466: Intalti akka dhiiraatti heerumaaf dhiira filachuu dandeessii? Read More »

463: abbaan manaa obboleettii tiyyaa na heerumsiisuu dandayaa?

Gaaffii: Ani obboleetti qaba ta heerumte, yoo abbaan manaa ishiidhaa na heerumsiise dhoowwaan jirtii?           Deebisaa: Dura namni nama heerumsiisuu qabu, namni nikaha nama hidhuu qabu nama akkam? Nikaha namni nama  hidhuu qabu sheekha jechuu miti. Namni nikaha nama hidhuu danda’au yoo lakkoofne toora nama kudha tokkooti. Sanniin keessaa ka duraa …

463: abbaan manaa obboleettii tiyyaa na heerumsiisuu dandayaa? Read More »

458: Maatii kiyya akkam godha ani amma islaama ta’ee islaamatti heerumuu fedhaa?

Gaaffii: Duri anaa islaama hin ta’in abbaan kiyya nama islaama hin ta’inii na kennee nullee maatii islaama hin ta’inii gaafas. Amma eega islaamee nama islaamaa fuudhuuf deemaa, amrii abbaa kiyyaatiif haadha tiyyaallee didutti jiraa akkam gartanii?         Deebisaa: Karaa Rabbi hin jaalanne irratti amrii haadhaa abbaa keetii hin dhagahin. Amrii haadhaaf abbaa …

458: Maatii kiyya akkam godha ani amma islaama ta’ee islaamatti heerumuu fedhaa? Read More »