Tag: Nikaaha

276: Dubartii eega fuudhaniin booda yoo faskii godhan, deebifachuun ta’aa

Gaafii: Intala takka biyya sa’uudii keessatti fuudhe. Abbama isiittu nikaha naaf godhe. San booda intalti biyya galtee xiqqoo wal tuqnee faskii godhanii namni biraa fuudhe. Achi booda intalti karaa baharaatiin sa’uuditti deebitee niiti tiyya ta an jaaladhu kafiila tokko gaafadheetiin nikaha kiyya ni qabdi jedheetiin manatti galfadhee     Deebisaa: Gaafiin tun gaafii fatwaatii mitii …

276: Dubartii eega fuudhaniin booda yoo faskii godhan, deebifachuun ta’aa Read More »

271: Intala masaanuun haadha tiyyaa nama birootiif dhalte fuudhuu dandayaa?

Gaaffii: Gurbaa tokkotuu intala takka fuudhee, intalti sun intala qabdi. Namtichi haadha fuudhe kun intala isiin fudhattee dhufte kana gurbaa isaatiif kennuu danda’aa? Deebisaa: Shari’aan humaa hin qabuu jetti. Abbaan haadha fuudhee gurbaanillee intala fuudhuun rakkoo hin qabu. Maaliif jennaan ka shari’aan Rabbii guddaa dubbate dubartii takka yoo fuutan intala isii hin fuudhinaa, haala dubartii …

271: Intala masaanuun haadha tiyyaa nama birootiif dhalte fuudhuu dandayaa? Read More »

268: Intala nikaha booda osoo waliin hin argin/rafin yoo hiikan mahariin isii akkami?

Gaaffii: Intala takka yoo nikaha naa godhan, nikaha naa godhanii osoo waliin hin rafin osoo waluu hin argin yoo ka hiiku ta’e mahariin isii akkami?     Deebisaa: Shari’aan islaamaa yoo intala takka gad dhiisan osoo isiidhaan walitti hin dhufin dura maharii isii wal qixa takka kennuufii qaba; cinaa takka jechu yookaa nuusa tokko kennuufiin …

268: Intala nikaha booda osoo waliin hin argin/rafin yoo hiikan mahariin isii akkami? Read More »

260: Intala maatiin isii cufti Islaama hin tahin eenyutu Nikaha godhaaf?

Gaaffii: Intalti takka yoo islaamte ka maatiin isii cufti islaama hin ta’in eenyutu nikaya isii godha? Gurbaa tokko fuudhuu feetii, abbaani isii ka kiristaanaa sunilleen islamummaa isii irraa hammeenya hin qabuu nikaha godhuu ni danda’aa?       Deebisaa: Eega inni islaama hin ta’in Nikaha godhuu hin danda’u, waliyyii isiillee ta’uu hin danda’u abbaan sun. …

260: Intala maatiin isii cufti Islaama hin tahin eenyutu Nikaha godhaaf? Read More »