Tag: Niyyaah

622: Eega Salaatatti Seenanii Booda Niyyaa Jijjiiruun Danda\’amaa?

Gaafii: Namni tokko salaata Asrii osoo hin salaatin dura niyyaa sunnaa salaatuutiin masjiida seenee imaama fardii salaatu argee itti hidhate. Niyyama sunnaa saniin salaata salaatee xumure. Salaanni sun bakka salaata fardii buutii?     Deebisa Gabaabaa Nabiin SAW akka nuu himanitti, dalagaan cuftinuu niyyaa irratti rarraati. Ilma namaa tokkoof wanti katabamu waanuma inni nin dalaga …

622: Eega Salaatatti Seenanii Booda Niyyaa Jijjiiruun Danda\’amaa? Read More »

472: Haqa yookaa dachii ofiitiif yoo du’e shahiide jedhamaa?

Gaaffii: Namni tokko yoo haqa ufiitiif dachii isaatiif mirga isaatiif miidhaa ufirraa deebisuuf hoggaa du’e shahiidee jedhamaa?             Deebisaa: Gaafii ati gaafatte kana sin duras saahaaban gaafatan nabii Rabbii. Namni tokko yoo dirree lolaa dhaqan gadoo abbootii isaani godhan baafachuuf diinummaa uf garsiisuuf waan adda addaatiif namni kun lola dhaqaa …

472: Haqa yookaa dachii ofiitiif yoo du’e shahiide jedhamaa? Read More »