Tag: Nyaataafi dhugaatii

596: Garbuu Oomishanii Warshaa Biqilaatti Gurguruun Hayyamamaa?

Gaafii: Obboleessi kiyya warshaa biqilaa keessa dalaga. Warshaan biqilaa kun ammoo biqila qopheessee warshaa biraatiif gurgura. Warshaan biiraatis dhugaatii nama macheessu oomishee magaalaaf dhiheeysa. Dhaabbata kana keessa dalaguun akkamitti laallama?     Deebisaa gababduu   Dhaabbata kana keeysa dalaguun akka shari’aa islaamaatti dhoorkaadha. Dhaabbata Farshoo oomishu, dhaabbata booyyee qalee foon isaa guruguru fi dhaabbata dalagaa …

596: Garbuu Oomishanii Warshaa Biqilaatti Gurguruun Hayyamamaa? Read More »

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii: irra hedduun namaa hoggaa mana meeytaa kana dhaqan nyaata hin nyaatan,   gariin maallaqa geeysa , gariin horii geeysa , ifii geeyfatee waansaanii kana hin nyaannu jedheeti waan biraa godhata hukmii shari’aa keeysatti achitti waa geeysuu fi nyaachuun dhoorkaa dha?           Deebisaa waan abbaan manaa takkaahuu kan aakirame if booda dhiise …

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam? Read More »

495: Mana namni irraa du’e hanga yoom waa nyaachuun dhoowwama?

Gaaffii: mana namni irraa du’e kana hangi dhaqanii waa nyaachuu dandayan hanga yeroo beekkamu moo zalaalamumatti olseenanii achirraa nyaachuun dhoowwaadha?         Deebisaa: hukmii shari’aa keessatti nabiin rabbii akki jedhan ﷺ  gaafa jaafar du’e “worra kana waan isaan naasisetu itti dhufee nyaata godhaa itti dhaqaadhaa” jedhan duuba tanaa jecha mana namni irraa du’e …

495: Mana namni irraa du’e hanga yoom waa nyaachuun dhoowwama? Read More »

452: Akkamitti nama islaama hin ta’in wajji nyaadhaa?

Gaaffii: Akkamitti nama islaama hin ta’in wajji nyaadhaa?           Deebisaa: Yoo dandeette irraa fagaadhu.nama shariyaa Rabbiitiif diinii Rabbii irra hin jirre itti hin saahiboomin wajjiin hin nyaatin jechuun adaba shariyaan gorse keessa jirti. Maaliif jennaan maqaa Rabbii si hin yaadachiisuu, zikriidhaaf keeyrii akkanaallee si hin yaadachiisu. Yoo ammo nama da’awaa itti …

452: Akkamitti nama islaama hin ta’in wajji nyaadhaa? Read More »

407: Kaafiilli tiyya iqaamaa naarraa balleessite anilleen jalaa bade akkam woyya?

Gaaffii: kafiila kiyya jalaahin baye , amata kiyya guuttadheetiin kafiila kiyya jalaa bahe osoo ruqsaa hin godhatinii tanaazula osoo irraa hin fudhatinii , isiinilleen iqaamaa kiyya balleessitee malli kiyya maalii , iqaamaa abbaa manaa kiyyaallee balleessitee , yoon rabbiin itti kadhadhe dilii qabaa?               Deebisaa: yoo isiin si zallamtee …

407: Kaafiilli tiyya iqaamaa naarraa balleessite anilleen jalaa bade akkam woyya? Read More »

378: Jaarsaa jaartiin wol hiikanii mana tokko kheeysa jiraachuu dandayuu?

Gaaffii: namni tokko yoo wol hiike jaarsaa jaartiin mana tokko kheeysa jiraachuu ni dandayaa?           Deebisaa: ee ni dandaya akkuma daabisaa dabarte keessattuu finnettuu baatii sadi mana keessaa gadi hin baasan rabbiinuu ni dhoorke, haga ammoo inni si deeffadhe  jedhuu olbaatee siree isaa irra takkaahuu firaasha isaa irra ol baatee isa …

378: Jaarsaa jaartiin wol hiikanii mana tokko kheeysa jiraachuu dandayuu? Read More »

377: Akkamitti addaan deeman jarri kun wojjiin ture ilmootu jidduu jira duuba ?

Gaaffii : namni lama yoo wojjiin ture dhiiraa fi dhalaan yeroo addaan deeman hukmiin shari’aatti akkamitti addaan deeman jarri kun wojjiin ture ilmootu jidduu jira duuba?           Deebisaa: hukmiin shari’aatii fi hukmiin yahuudaa wol dhabdi . Hukmiin islaamaa guyyaa intala fuutu irraa nyaataa , dhugaatii  , jiruun isii, nafaqaan, waa hundi …

377: Akkamitti addaan deeman jarri kun wojjiin ture ilmootu jidduu jira duuba ? Read More »

350: Dhalaan dhiiraa wojji rizqii barbaacha biyyaa baate akkam?

Gaaffii: intalti dhalaa takka  rakkinaaf jecha biyyarraa baatee yoo dhiiraa wojjiin rizqii barbaadataaf baate akkam?           Deebisaa : naggadaas haa tahu barnootaafis haa tahu rahima ifii ziyaaruufis haa tahu intalti dhalaa takka nama ifii fuudhuun irratti haraami. Abbaas haa tahu Adeera , Akaakuu obboleeyyan , dhiira haboo taatuuf, adaadaa taatuuf kanniiniin …

350: Dhalaan dhiiraa wojji rizqii barbaacha biyyaa baate akkam? Read More »