Tag: Nyaataafi dhugaatii

293: Yeroo beelawan soorata kaafiraa nyaatuun taatii?

Gaafii: Obboleettiin tiyya karaa Yamanii irraan gara biyya saudii kana osoo dhufuuf deemtu beeloftee nama waliin jiran waliin ganda wayiitti goranii nyaata nyaatanii eega nyaatan booda namni wayii yaadachisee nyaatni kun nyaata kaafiraati jedhee akkamii nyaatni sun?       Deebisaa: Nyaatni isaan nyaatan ka kiristootiif ka yahuudaa yoo ta’e humaa hin qabu. Rabbiin (SW) …

293: Yeroo beelawan soorata kaafiraa nyaatuun taatii? Read More »

287: Mallaqni gaafa ijoollummaa lafaa arganii dhoysanii nyaatan akkamitti ilaallama?

Gaafii: Mallaqa wayii lafaa argadhee birri 35 ka gahu gaafa san umriin kiyya kudhanii warra keenyarraa dhossee ijoollee saahibban wajjiin nyaadhee.       Deebisaa: Abbaa mallaqaa san yoo ka beeytu taate ni galchitaaf. Yoo ammoo abbaa mallaqa sanii hin beeyne taate, haga mallaqa sanii ammatti sadaqaa isaa gootaaf. Kana hundaa ka hin beeyne yoo …

287: Mallaqni gaafa ijoollummaa lafaa arganii dhoysanii nyaatan akkamitti ilaallama? Read More »

285: Dhiira ajnabiif nyaata dhiheessuun danda’amaa?

Gaafii: Ramadaana keessa dhiira ajnabiidhaaf nyaata qopheesseefii mana tokko keessa gallaa isaan waa tokkoo naaf hin ta’anii nyaata qopheesseefii kennaafii diliin narra jirtiihii?     Deebisaa: Yoo walitti laaqamuun hin aragmin dilin sirra hin jirtu. Dubartiin takka dhiira ajnabii keessa jiraachuun akka shari’aa islaamatti haraama. Yoo walitti laaqamiinsi hin jiraanne, dallaya tokko keessa galuun rakkoo …

285: Dhiira ajnabiif nyaata dhiheessuun danda’amaa? Read More »